Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 45/2012

45/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 3/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 1018/27-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Παπαστεργίου Αχιλλέας
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Δημητρός Αστ.Δημήτριος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                 5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Σπανός Μιχαήλ                              6) Γκαλή Γιαννούλα
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος               7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Μάλαμα Κυριακή
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  45/2012
Θέμα: 36ο    
«Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Δήμων Περιφερειών Κε¬ντρικής & Δυτικής Μακεδονίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ¬ΣΤΗ¬ΡΙΞΗΣ»».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το τριακοστό έκτο (36ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Η ΜΟΔ Α.Ε (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Α.Ε) ως ενδιάμεσος φορέας προκήρυξε με την υπ’ αριθμ. 4579/11/23-12-2011 πρόσκληση το Πρόγραμμα «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», το οποίο αναφέρεται στους Δήμους των Περιφερειών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας.
Σκοπός της πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη δράσεων που θα ενδυναμώσουν τη διοικητική οργάνωση και θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των Δήμων έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η ταχύτερη ωρίμανση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων / πράξεων μέσω του ΕΣΠΑ.
Ο κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει (1) μόνον πρόταση χρηματοδότησης με προϋ¬πο¬λο¬γι¬σμό 50.000,00€.
Επισημαίνεται ότι μετά την έγκριση της χρηματοδότησης προϋπολογισμού 50.000,00€ ο Δ. Σιθωνίας θα προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις προκειμένου για την ανάδειξη του Αναδόχου Τεχνικού Συμβούλου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εν λόγω πρότασης χρηματοδότησης του Δ.Σιθωνίας και την έγκριση αυτής αποτελεί και η λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Δήμων Περιφερειών Κε¬ντρικής & Δυτικής Μακεδονίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ¬ΣΤΗ¬ΡΙΞΗΣ», ολικού προϋπολογισμού 50.000,00€
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την  υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Σιθωνίας στο Πρόγραμμα Δήμων Περιφερειών Κε¬ντρικής & Δυτικής Μακεδονίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ¬ΣΤΗ¬ΡΙΞΗΣ», ολικού προϋπολογισμού 50.000,00€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 03/02/2012
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg