Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 7

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 Εκτύπωση
 


                                      A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 2/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 1η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 882/28-01-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                           AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                  ---------
2.  Κωστίκας Στυλιανός
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος   
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
7.  Δημητρός Δημήτριος του Ασ.
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 2ο
                                          «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ματαίωση διαγωνισμού και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας, για το Α’ τρίμηνο έτους 2011»».
  
Αριθμός Απόφασης: 7/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Όπως γνωρίζετε με την υπ’ αριθ. 2/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας, για το Α’ τρίμηνο του έτους 2011».
Στη συνέχεια, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αριθ. πρωτ. 294/12-01-2010 διακήρυξη του διαγωνισμού, περίληψη της οποίας στάλθηκε για δημοσίευση στις εφημερίδες: 1) Γενική Δημοπρασιών 2) Τύπος της Χαλκιδικής 3) Εβδομαδιαία 4) Express και 5) Επικοινωνία Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί γνωστοποίησης διαγωνισμών του δημοσίου.
Στο διαγωνισμό όμως, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24/01/2011, δεν έλαβε μέρος κανένας προμηθευτής, με αποτέλεσμα η επιτροπή διαγωνισμού, στο με την αυτή ημερομηνία συνταχθέν πρακτικό αξιολόγησης, επικαλούμενη τα άρθρα 21 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό και προτείνει τη ματαίωση αυτού και την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας από το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω διαπραγμάτευσης. 
Έχοντας λοιπόν υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.2286/95
2) τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρα 21 και 23
3) την από 24/01/2011 γνωμοδότηση (πρακτικό) της επιτροπής αξιολόγησης, προτείνω,
1. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του από 24/01/2010 διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας για το Α’ Τρίμηνο του έτους 2011.
2. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας που περιγράφεται παρακάτω επειδή ο διαγωνισμός ήταν άγονος.
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ lit 45.000 62.190,00
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ lit 8.000 6.015,84
3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ lit 2.250 3.602,25
4 ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΟΥΠΕΡ lit 1.000 1.810,00
5 SAE 15-10 lit 300 2.340,00
6 SAE 10 lit 250 1.050,00
7 ATF lit 250 1.775,00
8 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ lit 90 315,00
9 ΓΡΑΣΟ lit 90 270,00
  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 79.368,09
  Φ.Π.Α. 23% 18.254,66
  ΣΥΝΟΛΟ 97.622,75

3. Στο διαγωνισμό να κληθεί να υποβάλλει προσφορά ένας υποψήφιος προμηθευτής.
4. Η προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στην υπάρχουσα μελέτη.
5. Να ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, η άμεση συζήτηση του θέματος από το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, για λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης της προμήθειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Σημειώνεται ότι στις 03/01/2011 πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός με προηγούμενη απόφαση του πρώην Δήμου Σιθωνίας, ο οποίος απέβη άγονος, διότι δεν έλαβε μέρος κανένας προμηθευτής. Καθώς και στις 14/01/2011 πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός με προηγούμενη απόφαση του πρώην Δήμου Τορώνης, ο οποίος απέβη άγονος, διότι δεν έλαβε μέρος κανένας προμηθευτής.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω διατάξεις,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

1) Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του από 24/01/2010 διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας για το Α’ Τρίμηνο του έτους 2011.
2) Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας που περιγράφεται παρακάτω επειδή ο διαγωνισμός ήταν άγονος.
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ lit 45.000 62.190,00
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ lit 8.000 6.015,84
3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ lit 2.250 3.602,25
4 ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΟΥΠΕΡ lit 1.000 1.810,00
5 SAE 15-10 lit 300 2.340,00
6 SAE 10 lit 250 1.050,00
7 ATF lit 250 1.775,00
8 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ lit 90 315,00
9 ΓΡΑΣΟ lit 90 270,00
  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 79.368,09
  Φ.Π.Α. 23% 18.254,66
  ΣΥΝΟΛΟ 97.622,75

3) Στο διαγωνισμό να κληθεί να υποβάλλει προσφορά ένας υποψήφιος προμηθευτής.
4) Η προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στην υπάρχουσα μελέτη.
5) Ζητείται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, η άμεση συζήτηση του θέματος από το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, για λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης της προμήθειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Υπέρ είναι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1) Τζίτζιος Ιωάννης, 2) Λογοτριβή Ελένη, 3) Μάντσιος Βασίλειος, 4) Σπανός Μιχαήλ, 5) Κωστίκας Στυλιανός.
Κατά είναι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1) κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος δεν ψηφίζει την πρόταση, διότι δεν είναι νόμιμη η απόφαση, αφού δεν έγιναν δύο δημοπρασίες και δεν αναφέρεται στη διακήρυξη ο χρόνος και ο τρόπος της πληρωμής. 2) κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστ., δεν ψηφίζει διότι σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ πρέπει να γίνουν δύο διαγωνισμοί.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Πρόεδρος

 


 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg