Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 78/2012

78/2012 Εκτύπωση
          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                       Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας. 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2658/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1)      Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης

2)      Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ

3)      Λογοτριβή Ελένη                                                     3) Μάντσιος Βασίλειος

4)      Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γκιώτης Νικόλαος

5)      Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Χαλκιά Άννα

6)      Ψηλογιάννης Γεώργιος                                      6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

7)      Χριστοδούλου Νικόλαος                                        7) Γκαλή Γιαννούλα

8)      Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      8) Τσιάρας Εμμανουήλ

9)      Παπαστεργίου Αχιλλέας                                          9) Πράτσας Ιωάννης

10)  Φάλκος Κωνσταντίνος                                           10) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

11)  Κωστίκας Στυλιανός                                             11) Πετρίδης Νικόλαος

12)  Γιοβανούδας Βαρσάμης

13)  Γεωργιάδης Αναστάσιος

14)  Κατσίκης Παναγιώτης

15)  Πράτσας Άγγελος

16)  Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Μάντσιος Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρατσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και συγκεκριμένα κατά την έναρξη συζητήσεως της δεύτερης αιτήσεως του κ. Βογιατζή Οδυσσέα και επιστρέφει στην έναρξη συζητήσεως της πέμπτης αιτήσεως της Γιώβου Γιασεμής του ιδίου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

           

Αριθμός Απόφασης:  78/2012Θέμα: 22ο         «Προϋπολογισμός Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας έτους 2012». 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κα. Λαθούρη Πάργα Μαρία, Πρόεδρο Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο (22ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 65/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2012 της Α.Ε. και τίθεται στο Δ.Σ. προς έγκριση.

Ο κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης δεν ψηφίζει το θέμα, αναφέρει ότι πρέπει να έρθει προς έγκριση πρώτα ο ισολογισμός της Α.Ε. και μετά ο Προϋπολογισμός. Ζητά την αναβολή του θέματος και να έρθει με τον Ισολογισμό. Επίσης αναφέρει ότι του δόθηκαν μόνο 5 σελίδες από τις σαράντα που είναι ο προϋπολογισμός και δεν μπορεί να ψηφίσει κάτι που δεν έχει διαβάσει.

Ο κ.Πράτσας Άγγελος αναφέρει ότι πρέπει να δουν τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.

Τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση για αναβολή του θέματος.

Υπέρ της αναβολής είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης και 2) Πράτσας Άγγελος.

Κατά της αναβολής είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 2) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 3) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 7) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 8) Αρσένης Καλλικρατίδας, 9) Παπαστεργίου Αχιλλεας, 10) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 11) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 12) Κατσίκης Παναγιώτης, 13) Μάλαμα Κυριακή, 14) Χριστοδούλου Νικόλαος, 15) Φάλκος Κωνσταντίνος.

Κατά Πλειοψηφία αποφασίζεται η συζήτηση του θέματος.

 

Ύστερα από ανωτέρω κάλεσε ο Πρόεδρος το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Α.Ε. έτους 2012.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου και την ανωτέρω απόφαση της Α.Ε.,

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Εγκρίνει την αριθμ.: 65/2011 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Α.Ε., σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Α.Ε. έτους 2012.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 2) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 3) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 7) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 8) Αρσένης Καλλικρατίδας, 9) Παπαστεργίου Αχιλλεας, 10) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 11) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 12) Κατσίκης Παναγιώτης, 13) Μάλαμα Κυριακή, 14) Χριστοδούλου Νικόλαος, 15) Φάλκος Κωνσταντίνος.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης και 2) Πράτσας Άγγελος.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 78/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη Υπογραφή                                                                         ΥπογραφέςΑκριβές ΑπόσπασμαΝικήτη, 05/03/2012Ο Πρόεδρος   ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ 

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg