Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 79/2012

79/2012 Εκτύπωση
          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                       Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας. 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2658/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1)      Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης

2)      Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ

3)      Λογοτριβή Ελένη                                                     3) Μάντσιος Βασίλειος

4)      Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γκιώτης Νικόλαος

5)      Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Χαλκιά Άννα

6)      Ψηλογιάννης Γεώργιος                                      6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

7)      Χριστοδούλου Νικόλαος                                        7) Γκαλή Γιαννούλα

8)      Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      8) Τσιάρας Εμμανουήλ

9)      Παπαστεργίου Αχιλλέας                                          9) Πράτσας Ιωάννης

10)  Φάλκος Κωνσταντίνος                                           10) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

11)  Κωστίκας Στυλιανός                                             11) Πετρίδης Νικόλαος

12)  Γιοβανούδας Βαρσάμης

13)  Γεωργιάδης Αναστάσιος

14)  Κατσίκης Παναγιώτης

15)  Πράτσας Άγγελος

16)  Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Μάντσιος Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρατσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και συγκεκριμένα κατά την έναρξη συζητήσεως της δεύτερης αιτήσεως του κ. Βογιατζή Οδυσσέα και επιστρέφει στην έναρξη συζητήσεως της πέμπτης αιτήσεως της Γιώβου Γιασεμής του ιδίου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

           

Αριθμός Απόφασης:  79/2012Θέμα: 23ο         «Έγκριση αγοράς ποσοστού συνιδιοκτησίας 50% ακινήτου». 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό τρίτο (23ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε με την αρ. 310/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  εγκρίθηκε η αγορά ακινήτων με σκοπό τη δημιουργία ΚΑΠΗ καθώς είναι το μοναδικό κτίριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό, καθώς βρίσκεται στο κέντρο του χωριού.

Βάσει της από 02/02/2012 έκθεσης εκτιμήσεως της εκτιμητικής επιτροπής που ορίστηκε με την 22/2012 απόφαση του Δ.Σ., αναφέρει ότι :

Α) Για την αγορά ποσοστού συνιδιοκτησίας 50% έκτασης 92 τ.μ. και του εντός αυτού 2οροφου κτίσματος εμβαδού 132 τ.μ., που βρίσκεται στο με αριθμό ΚΑΕΚ 490690364002/0/0 γεωτεμάχιο, εντός οικισμού Συκιάς, ιδιοκτησίας Χαλκιά Νικολάου, από την καταμέτρηση του ακινήτου, την ανάλυση, αξιολόγηση και εκτίμηση των τοπικών συνθηκών προέκυψε ότι η αξία του ποσοστού συνιδιοκτησίας ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 €.

Ο κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι το υπόλοιπο 50% ανήκει στην Αγροτική Τράπεζα.

Ο κ.Κατσίκης Παναγιώτης αναφέρει ότι είναι μικρό για ΚΑΠΗ να ξεκαθαρίσουμε πρώτα με την τράπεζα.

Η κα. Μάλαμα Κυριακή αναφέρει ότι δεν είναι ο καταλληλότερος χώρος να γίνει ΚΑΠΗ. Είναι πολλά τα χρήματα αν συνυπολογιστούν τα ποσά που θα χρειαστούν να επισκευαστεί το κτίριο.

Ο Δήμαρχος προτείνει να προβούμε στην ανωτέρω αγορά εφόσον υπάρξει συμφωνία με την Αγροτική Τράπεζα για την αγορά του υπολοίπου 50% με τιμή της τάξεως των 30.000,00 € ή και χαμηλότερη.

            Ύστερα από τα ανωτέρω κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην ψήφιση πίστωσης για την απ’ ευθείας αγορά των ανωτέρω ακινήτων.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 186 και 191 του Ν. 3463/2006,

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

1) Την αγορά ποσοστού συνιδιοκτησίας 50% έκτασης 92 τ.μ. και του εντός αυτού 2οροφου κτίσματος εμβαδού 132 τ.μ., που βρίσκεται στο με αριθμό ΚΑΕΚ 490690364002/0/0 γεωτεμάχιο, εντός οικισμού Συκιάς, ιδιοκτησίας Χαλκιά Νικολάου, με σκοπό τη δημιουργία ΚΑΠΗ, το οποίο βάσει της από 02/02/2012 έκθεσης εκτιμήσεως της εκτιμητικής επιτροπής που ορίστηκε με την 22/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σιθωνίας εκτιμάται στην τιμή των 45.000,00 €.

2) Την έναρξη επικοινωνίας με την Αγροτική Τράπεζα για την αγορά του υπολοίπου 50% του ανωτέρω ακινήτου.

3) Για το λόγο αυτό τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012, ως εξής: Μεταφέρει πίστωση 50.000,00 € από το αποθεματικό κεφάλαιο για τη δημιουργία και ενίσχυση του Κ.Α. 02.15.7122.0000 με τίτλο «Αγορές κτιρίων-εγκαταστάσεις κτιρίων, τεχν, υπηρεσιών, υπηρεσιών αθλητισμού και πολιτισμού».

4) Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί επ’ ονόματι του προαναφερθέντου πωλητού για τον προαναφερθέντα σκοπό.

5) Τα έξοδα σύνταξης και μεταγραφής των συμβολαίων θα βαρύνουν τον αγοραστή (Δήμο Σιθωνίας).

6) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να μεριμνήσει για την ακριβή τέλεση των παραπάνω, την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων μετά του ανωτέρω ιδιοκτήτη και τις αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 2) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 3) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 4) Αρσένης Καλλικρατίδας, 5) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 7) Κωστίκας Στυλιανός, 8) Λογοτριβή Ελένη, 9) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 10) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 11) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 12) Χριστοδούλου Νικόλαος.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Φάλκος Κωνσταντίνος, 2) Μάλαμα Κυριακή, 3) Πράτσας Άγγελος, 4) Κατσίκης Παναγιώτης, 5) Γιοβανούδας Βαρσάμης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 79/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη Υπογραφή                                                                         ΥπογραφέςΑκριβές ΑπόσπασμαΝικήτη, 05/03/2012Ο Πρόεδρος   ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ  

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg