Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 81/2012

81/2012 Εκτύπωση
          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                       Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας. 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1)      Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης

2)      Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ

3)      Λογοτριβή Ελένη                                                     3) Γιοβανουδας Βαρσάμης

4)      Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γεωργιάδης Αναστάσιος

5)      Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Γκαλή Γιαννούλα

6)      Ψηλογιάννης Γεώργιος                                            6) Κατσίκης Παναγιώτης

7)      Χριστοδούλου Νικόλαος                                         7) Τσιάρας Εμμανουήλ

8)      Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                       8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

9)      Παπαστεργίου Αχιλλέας                                          9) Μάλαμα Κυριακή

10)  Φάλκος Κωνσταντίνος

11)  Μάντσιος Βασίλειος

12)  Γκιώτης Νικόλαος

13)  Κωστίκας Στυλιανός

14)  Χαλκιά Άννα

15)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

16)  Πράτσας Άγγελος

17)  Πράτσας Ιωάννης

18)  Πετρίδης Νικόλαος

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

           

Αριθμός Απόφασης:  81/2012Θέμα: 1ο           «Ένταξη στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2012». 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθ.: 05/1541/07-02-2012 έγγραφό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι εν όψει της φετινής περιόδου 2012 και με σκοπό την προστασία της ελαιοπαραγωγής από τις τεράστιες ζημιές που αυτή υφίσταται από το δάκο, θα εφαρμοσθεί από την ανωτέρω υπηρεσία καταπολέμηση του δάκου με τη μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών από εδάφους.

Πρέπει να αποδεχτούμε την πληρωμή εισφοράς δακοκτονίας (Α.Ν. 112/1967 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1402/1983) η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της τιμής συγκέντρωσης (παρέμβαση) του κοινού παρθένου ελαιόλαδου ποιοτικής κατηγορίας SEMI-FINE ή CURANTE (οξύτητα 2-3,3%) καθώς και σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής πώλησης των βρώσιμων ελιών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας αποφάσισαν αν επιθυμούν να ενταχθούν ή όχι στο πρόγραμμα.

Απάντησαν θετικά η Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, Δημοτική Κοινότητα Ν.Μαρμαρά, Δημοτική Κοινότητα Νικήτης, Τοπική Κοινότητα Σάρτης και Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου. Το Συμβούλιο της Δ.Κ.Αγίου Νικολάου αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην ενταχθεί η Κοινότητα του Αγίου Νικολάου στο ανωτέρω πρόγραμμα.

 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά με την ένταξη περιοχών του Δήμου μας στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2012, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και το σχετικό έγγραφο της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

 

1. Αποδέχεται την εφαρμογή των δακοκτόνων μέτρων κατά την φετινή ελαιοκομική περίοδο 2012, με την μέθοδο των  δολωματικών ψεκασμών από εδάφους στις Δημοτικές Κοινότητες Συκιάς, Ν.Μαρμαρά, Νικήτης και στις Τοπικές Κοινότητες Σάρτης και Μεταγγιτσίου.

2. Αποδέχεται επίσης την πληρωμή εισφοράς δακοκτονίας (Α.Ν. 112/1967 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1402/1983) η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της τιμής συγκέντρωσης (παρέμβαση) του κοινού παρθένου ελαιόλαδου ποιοτικής κατηγορίας SEMI-FINE ή CURANTE (οξύτητα 2-3,3%) καθώς και σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής πώλησης των βρώσιμων ελιών. 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) Χαλκιά Άννα, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 7) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 8) Αρσένης Καλλικρατίδας, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 11) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 12) Κατσίκης Παναγιώτης, 13) Πράτσας Αγγελος, 14) Πράτσας Ιωάννης, 15) Γκιώτης Νικόλαος, 16) Φάλκος Κωνσταντίνος, 17) Μάντσιος Βασίλειος.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 2) Αναγνωστάρας Γεώργιος, οι οποίοι θέλουν να ενταχθεί στο Πρόγραμμα της Δακοκτονίας και η Κοινότητα Αγίου Νικολάου, 3) Πετρίδης Νικόλαος, διαφωνεί με την ένταξη του Μεταγγιτσίου στο Πρόγραμμα της Δακοκτονίας, γιατί οι καλλιέργειες είναι ρητά βιολογικές.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη Υπογραφή                                                                         ΥπογραφέςΑκριβές ΑπόσπασμαΝικήτη, 30/03/2012Ο Πρόεδρος   ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ             

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg