Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 87/2012

87/2012 Εκτύπωση
          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                       Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας. 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1)      Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης

2)      Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ

3)      Λογοτριβή Ελένη                                                     3) Γιοβανουδας Βαρσάμης

4)      Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γεωργιάδης Αναστάσιος

5)      Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Γκαλή Γιαννούλα

6)      Ψηλογιάννης Γεώργιος                                            6) Κατσίκης Παναγιώτης

7)      Χριστοδούλου Νικόλαος                                         7) Τσιάρας Εμμανουήλ

8)      Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                       8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

9)      Παπαστεργίου Αχιλλέας                                          9) Μάλαμα Κυριακή

10)  Φάλκος Κωνσταντίνος

11)  Μάντσιος Βασίλειος

12)  Γκιώτης Νικόλαος

13)  Κωστίκας Στυλιανός

14)  Χαλκιά Άννα

15)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

16)  Πράτσας Άγγελος

17)  Πράτσας Ιωάννης

18)  Πετρίδης Νικόλαος

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

           

Αριθμός Απόφασης:  87/2012Θέμα: 7ο           «Υποβολή Πρότασης με τίτλο «Κατασκευή Επαγγελματικού Λυκείου στη Νικήτη Δ.Σιθωνίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» στο Ε.Π.Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013». 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ.Καραμπατάκη Δημήτριο, Ειδικό Συνεργάτη του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το έβδομο (7o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Ο Δήμος Σιθωνίας προτίθεται να υποβάλλει στο αμέσως προσε­χές διάστημα Αίτηση Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Επαγ­­γελματικού Λυκείου στη Νικήτη Δ.Σιθωνίας και διαμόρφωση περιβάλ­λοντος χώρου», στο Ε.Π Μακε­δονίας – Θράκης 2007-2013, Κωδικός Προτε­ραιότητας:75 - Υποδομές εκπαί­δευσης, Κατηγορίες Πράξεων: Ανάπτυξη-βελ­τίωση υποδομών στην Προ­σχολική, Α΄ βάθμια Και Β΄ βάθμια εκπαίδευση.

Προκειμένου για την πληρότητα του φακέλου υποβολής, απαιτείται και η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή της υποβολής της συγκεκριμένης Πράξης.

Για το λόγο αυτό εισηγούμαι προς το Δ.Σ. την αποδοχή υποβολής της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Επαγγελματικού Λυκείου στη Νικήτη Δ.Σιθωνίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» στο Ε.Π Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, Κωδικός Προτεραιότητας:75 – Υπο­δο­μές εκπαίδευσης, Κατηγορίες Πράξεων: Ανάπτυξη-βελτίωση υποδομών στην Προσχολική, Α΄ βάθμια Και Β΄ βάθμια εκπαίδευση.

Ύστερα από τον ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Καραμπατάκη,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Εγκρίνει την υποβολή της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Επαγγελματικού Λυκείου στη Νικήτη Δ.Σιθωνίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» στο Ε.Π Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, Κωδικός Προτεραιότητας:75 – Υπο­δο­μές εκπαίδευσης, Κατηγορίες Πράξεων: Ανάπτυξη-βελτίωση υποδομών στην Προσχολική, Α΄ βάθμια και Β΄ βάθμια εκπαίδευση, καθώς και την υποβολή από την Τ.Υ. του Δήμου φακέλου για την έκδοση της σχετικής Ο.Α. από την Πολεοδομία Πολυγύρου.

    

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 87/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη Υπογραφή                                                                         ΥπογραφέςΑκριβές ΑπόσπασμαΝικήτη, 30/03/2012Ο Πρόεδρος   ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ       

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg