Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 88/2012

88/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                  3) Γιοβανουδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                         4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                      5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                         6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                       7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                        9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Πράτσας Άγγελος
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  88/2012
Θέμα: 8ο    
«Μίσθωση γεωτεμαχίου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης του στόλου των οχημάτων της Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός χώρου για τη φύλαξη-στάθμευση του στόλου των οχημάτων της Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας. Επιπλέον, μετά από έλεγχο των δημοτικών ακινήτων διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος δεν διαθέτει ιδιόκτητο οικόπεδο κατάλληλο για την ως άνω χρήση και ως εκ τούτου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την υπ’ αριθμ. 4/2012 απόφαση της, εισηγείται την μίσθωση ενός γεωτεμαχίου για την εκπλήρωση  του προαναφερθέντος σκοπού.
 Προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο προς μίσθωση ακίνητο, προτείνω τη διεξαγωγή δημοπρασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 270/81.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 270/81 οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται από Επιτροπή, αποτελούμενη για τους μεν Δήμους, από το Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της επιτροπής και από δύο δημοτικούς συμβούλους, και για τις Κοινότητες από τον Πρόεδρο της Κοινότητος, ως Πρόεδρο της επιτροπής και από δύο κοινοτικούς συμβούλους.
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 2δ του άρθρου 103 του ν. 3463/06, ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Δημαρχιακής επιτροπής. Αρμοδιότητα επίσης είναι η διεξαγωγή των διαγωνισμών αλλά σύμφωνα με την γνωμ. 340/99 του ΝΣΚ, η διάταξη του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 κατισχύει ως ειδική διάταξη, αν και παλαιότερη.
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 21/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιπλέον, με την ίδια απόφαση έχει οριστεί η επιτροπή εκτίμησης - αξιολόγησης των ακινήτων.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αναφέρει ότι υπάρχει κατάλληλος περιφραγμένος χώρος  στο ΣΜΑ Νικήτης για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης των οχημάτων της Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει για τη μίσθωση ακινήτου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1) Την παραπάνω εισήγηση
2) Την υπ’ αριθμ. 4/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3) Την ανάγκη μίσθωσης  ακινήτου
4) Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ/87/Α/07.06.2010)
5) Το άρθρο 194 του ΔΚΚ (Ν.3463/06)
6) Τις προβλέψεις του Π.Δ.270/81 (ΦΕΚ/77/Α/30.03.1981)
7) Την υπ’ αριθμ. 21/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει τη μίσθωση γεωτεμαχίου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης του στόλου των οχημάτων της Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας, επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει κατάλληλο ιδιόκτητο οικόπεδο.
Β. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, όπως αυτή έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 21/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από: 1) Τζίτζιο Ιωάννη, Δήμαρχο του Δήμου Σιθωνίας, ως Πρόεδρο και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Γκιώτη Νικόλαο  και 3) Φάλκο Κωνσταντίνο.
Γ. Η εκτίμηση-αξιολόγηση των υποψήφιων ακινήτων θα γίνει από την επιτροπή που έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 21/2012 απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από τους: 1) Λογοτριβή Ελένη, 2) Αναγνωστάρα Γεώργιο, 3) Μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που θα οριστεί με σχετική Απόφαση Δημάρχου.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Χαλκιά Άννα, 4) Λαθουρη Πάργα Μαρία, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) κωστίκας Στυλιανος, 7) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 8) Ντέμπλας κυπαρίσσης, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 11) Γκιώτης Νικόλαος, 12) Φάλκος κωνσταντίνος, 13) Μάντσιος Βασίλειος, 14) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 15) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 16) Πράτσας Άγγελος, 17) Πράτσας Ιωάννης, 18) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 19) Κατσίκης Παναγιώτης.
Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, ο οποίος ψηφίζει την πρότασή του.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 88/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/03/2012
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg