Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 89/2012

89/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3) Γιοβανουδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                           7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Πράτσας Άγγελος
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  89/2012
Θέμα: 9ο    
«Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με επωνυμία «Συνέργια για την απασχόληση στη Χαλκιδική» και διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΙΑ» για την υποβολή προς χρηματοδότηση του Σχεδίου με τίτλο: «Νέες ευκαιρίες Απασχόλησης στην Χαλκιδική – Αντίδοτο στην Κρίση», στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» της υπ΄ αρ. πρωτ. 1781/08.03.2012 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης 064) της ΕΔΑ Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ενημέρωσε ότι:
 Ο Δήμος Σιθωνίας δύναται να συμμετάσχει στην υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, το οποίο θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που προκήρυξε η ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 1781/08.03.2012 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης 064) της ΕΔΑ Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη έργων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται στο ποσό των 10.500.000 €, ενώ ο προϋπολογισμός του κάθε Σχεδίου μπορεί να ανέρχεται κατά το μέγιστο σε 800.000 ευρώ.
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η διαμόρφωση και η υποβολή για ένταξη και χρηματοδότηση ενός Σχεδίου Δράσης, κατά τους όρους της οικείας πρόσκλησης και της υπ’ αρ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής», με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.) όπως αυτές ορίζονται, οργανώνονται και λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011(216/Α). Οι συμμετέχοντες φορείς στην Α.Σ., κατά τους όρους της προκήρυξης, συνυπογράφουν έγγραφη συμφωνία με τη μορφή καταστατικού σύστασης  αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, στο οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Σιθωνίας δύναται να συνεργαστεί με άλλους φορείς και να συστήσουν Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) για την κατάρτιση, υποβολή προς χρηματοδότηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης  «Νέες ευκαιρίες Απασχόλησης στη Χαλκιδική – Αντίδοτο στην Κρίση». Το Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης θα υποστηρίζει ανέργους που διαβιούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Ακολούθως, ο Αντιδήμαρχος πρότεινε:
Α)1. Ο Δήμος Σιθωνίας να συμμετάσχει στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνέργια για την απασχόληση στη Χαλκιδική» και διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΙΑ», που θα απαρτίζεται από τους ακόλουθους φορείς:

1. Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ
2. Δήμος Πολυγύρου
3. Δήμος Ν. Προποντίδας
4. Δήμος Αριστοτέλη
5. Δήμος Σιθωνίας
6. Δήμος Κασσάνδρας 
7. Επιμελητήριο Χαλκιδικής
8. Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής
9. Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής
10. Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής Α.Ε.
11. Ζ. Βαδράτσικα & Σια Ε.Ε. – Γνώση Αναπτυξιακή
12. Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού-KEK

2. Να οριστεί η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ,  ως συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
3. Να εξουσιοδοτηθεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης για να προβεί στην υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την προετοιμασία και την υποβολή του Φακέλου επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Α.Σ. και του Φακέλου Αίτησης Χρηματοδότησης.
4. Να οριστεί ο κ. Βατιάνης Κωνσταντίνος ως υπεύθυνος Επικοινωνίας του φορέα για τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την υποβολή του Φακέλου επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Α.Σ. και του Φακέλου Αίτησης Χρηματοδότησης.
5. Να διαθέσει ο Δήμος Σιθωνίας την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων που θα αναλάβει στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου.

Επίσης στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Σιθωνίας, στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝΕΡΓΙΑ», που θα συσταθεί με σκοπό την υλοποίηση Σχεδίου: «Νέες ευκαιρίες Απασχόλησης στη Χαλκιδική – Αντίδοτο στην Κρίση», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε:
Β)
1) Την πλήρη αποδοχή των όρων της υπ΄ αρ. πρωτ. 1781/08.03.2012 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης 064) της ΕΔΑ Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.
2) Την υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της υπό σύστασης Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνέργια για την απασχόληση στη Χαλκιδική» και διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΙΑ», προκειμένου να εξεταστεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες  επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013
3) Τη δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνέργια για την απασχόληση στη Χαλκιδική» και διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΙΑ».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) 1) Τη συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνέργια για την απασχόληση στη Χαλκιδική» και διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΙΑ», που θα απαρτίζεται από τους ακόλουθους φορείς:
1. Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ
2. Δήμος Πολυγύρου
3. Δήμος Ν. Προποντίδας
4. Δήμος Αριστοτέλη
5. Δήμος Σιθωνίας
6. Δήμος Κασσάνδρας 
7. Επιμελητήριο Χαλκιδικής
8. Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής
9. Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής
10. Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής Α.Ε.
11. Ζ. Βαδράτσικα & Σια Ε.Ε. – Γνώση Αναπτυξιακή
12. Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού-KEK

2) Τον ορισμό της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ,  ως συντονιστή εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
3) Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση για να προβεί στην υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την προετοιμασία και την υποβολή του Φακέλου επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Α.Σ. και του Φακέλου Αίτησης Χρηματοδότησης.
4) Τον ορισμό του  κ. Βατιάνη Κωνσταντίνου ως υπεύθυνου Επικοινωνίας του φορέα για τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την υποβολή του Φακέλου επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Α.Σ. και του Φακέλου Αίτησης Χρηματοδότησης.
5) Τη διάθεση από μέρους του Δήμου Σιθωνίας της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και των αναγκαίων ανθρωπίνων πόρων για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων που θα αναλάβει στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου.

Β)
1) την πλήρη αποδοχή των όρων της υπ΄ αρ. πρωτ. 1781/08.03.2012 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης 064) της ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
2) την υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της υπό σύστασης Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνέργια για την απασχόληση στην Χαλκιδική» και διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΙΑ», προκειμένου να εξεταστεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013.
3) τη δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνέργια για την απασχόληση στη Χαλκιδική» και διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΙΑ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/03/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg