Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 91/2012

91/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3) Γιοβανουδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                       5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                          6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                          9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Πράτσας Άγγελος
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  91/2012
Θέμα: 11ο    
«Προγραμματισμός για τη δίκη μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, εταιρίας «ΣΕΚΑ ΑΕ» και Ι. Μ. Αγίου Όρους «Σίμωνος Πέτρα» με συμμετοχή σ’ αυτήν του Δήμου Σιθωνίας και διορισμός «τεχνικών συμβούλων» εκ μέρους του Δήμου Σιθωνίας»».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το ενδέκατο (11ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από 20-03-2012 επιστολή του κ.Σοφιαλίδη Αποστόλου, Δικηγόρου Θεσσαλονίκης, η οποία αναφέρει τα κάτωθι:
Α. Πρόσφατο διαδικαστικό ιστορικό συνοπτικά

1. Μετά τη συζήτηση της υποθέσεως το 2008, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής εξέδωσε δεύτερη προδικαστική απόφαση (υπ’ αριθ. 132/2008, τακτικής διαδικασίας), με την οποία διέταξε τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης.

2. Στο πλαίσιο διεξαγωγής της διαταχθείσης πραγματογνωμοσύνης διόρισαν «τεχνικούς συμβούλους»: α) Το Ελληνικό Δημόσιο την 07.04.2010 τρεις (3) και ειδικότερα ι) την Ευγενία Κερμελή του Δημητρίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Bilkent Άγκυρας Τουρκίας, ιι) τον Σταύρο Παπαδόπουλο του Γεωργίου, δασολόγο του Δασαρχείου Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και ιιι) τον Δημήτριο Καρανταΐδη του Γεωργίου, διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικών, υπάλληλο του ΚΕΔΑΚ. β) Η Ι. Μ. Αγίου Όρους «Σίμωνος Πέτρα» την 26.07.2010 δύο (2) και ειδικότερα τους ι) Αντώνιο Παντάλη του Αθανασίου, Δασολόγο και β) μοναχό Κοσμά, κατά κόσμον Παναγιώτη Κυρανούδη του Σταύρου.

3. Η διαδικασία διεξαγωγής της διαταχθείσης πραγματογνωμοσύνης, η οποία επισπεύθηκε από την εταιρία «ΣΕΚΑ ΑΕ», βαίνει προς το πέρας της, αναμένεται δε να κατατεθούν από στιγμή σε στιγμή οι σχετικές εκθέσεις.

Β. Εισήγηση ενεργειών και λήψης αποφάσεων και έγκριση σχετικής δαπάνης

1. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ο Δήμος Σιθωνίας πρέπει να λάβει αποφάσεις για τις περαιτέρω ενέργειες συμμετοχής και υποστήριξης των θέσεων και συμφερόντων του στην εκκρεμή δίκη, σύμφωνα και με το από 16.09.210 Σημείωμά μου και τον ταυτόχρονο «Επιγραμματικό Προγραμματισμό Ενεργειών», τον οποίο είχα ήδη αποστείλει στο Δήμο. Σημειώνω ότι μέχρι σήμερα πραγματοποίησα ήδη ορισμένες από τις εκεί περιγραφόμενες ενέργειες.

2. Ο Δήμος Σιθωνίας επιβάλλεται να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που προβλέπει ο νόμος (άρθρα 391 και 392 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) για διορισμό «τεχνικών συμβούλων». Έργο και αποστολή των τεχνικών συμβούλων είναι να «βοηθήσουν» το δικαστήριο στα θέματα ειδικής τεχνικής και επιστημονικής φύσης, για τα οποία τάχθηκε η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, σχολιάζοντας, αξιολογώντας και αντικρούοντας, αν απαιτηθεί, τις εκθέσεις που θα κατατεθούν από τους πραγματογνώμονες.

3. Οι τεχνικοί σύμβουλοι θα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τον κ. Σοφιαλίδη για την αξιολόγηση του υλικού που έχει τεθεί υπόψη των πραγματογνωμόνων και θα συντάξουν και οι ίδιοι σχετικές εκθέσεις, τις οποίες θα καταθέσουμε στο δικαστήριο κατά τη νέα «κατ’ ουσία συζήτηση» της υπόθεσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης.

4. Με βάση τα παραπάνω και τα θέματα της ταχθείσης πραγματογνωμοσύνης εισηγούμαι να διοριστούν αρμοδίως από το Δήμο ως τεχνικοί σύμβουλοι οι εξής: α) Παπάγγελος Ιωακείμ (συνταξιούχος), β) Βαγιωνάς Εμμανουήλ (αρχιτέκτων μηχανικός), γ) Καγιακεϊσίδης Ιωάννης (δασολόγος) και δ) Φιλιππίδης Άγγελος (δικηγόρος).

5. Υπό τα ανωτέρω διαδικαστικά δεδομένα, η συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί για τη νομική - δικηγορική υποστήριξη των θέσεων και συμφερόντων του Δήμου πρέπει να διακριθεί σε δύο φάσεις: α) Ενέργειες για την αξιολόγηση των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, την προετοιμασία των εκθέσεων των τεχνικών συμβούλων και την προετοιμασία της νέας συζήτηση της υποθέσεως γενικότερα: Αμοιβή δικηγορικού γραφείου του 15.000,00 € (περιλαμβάνει και τις ενέργειες που έγιναν ήδη από τα τέλη του 2010 μέχρι σήμερα). β) Διαδικαστικές ενέργειες για τη συμμετοχή και υποστήριξη του Δήμου στη νέα επί της ουσίας συζήτηση της υποθέσεως (παράσταση στο δικαστήριο, σύνταξη και κατάθεση έγγραφων Προτάσεων, προσαγωγή και εκτίμηση αποδεικτικών μέσων, αντίκρουση ισχυρισμών αντιδίκων κ.λπ.). Η αμοιβή του δικηγορικού γραφείου για τις σχετικές ενέργειες θα καθοριστεί όταν η υπόθεση καταστεί ώριμη προς συζήτηση. γ) Οι αμοιβές των τεχνικών συμβούλων που ενδεχομένως θα απαιτηθούν αποτελεί ζήτημα που πρέπει να ρυθμιστεί μεταξύ του Δήμου και των τεχνικών συμβούλων που θα οριστούν.

Γ. Λοιπές κρίσιμες υπομνήσεις

1. Ο Δήμος Σιθωνίας διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμά του α) να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της δεύτερης προδικαστικής αποφάσεως, ιδίως ως προς τη διαταχθείσα πραγματογνωμοσύνη και τα σχετικά θέματα γνωμοδότησης τα οποία έταξε και β) να ζητήσει αρμοδίως την ανάκληση αυτής (ως μη οριστικής αποφάσεως) και την έκδοση επί της ουσίας οριστικής αποφάσεως στην εκκρεμή δίκη, με βάση τα αποδεικτικά μέσα που είχαν προσαχθεί στο δικαστήριο κατά την προηγούμενη συζήτηση της υποθέσεως και τους ισχυρισμούς των διαδίκων που είχαν προβληθεί έγκαιρα και παραδεκτά, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι εκθέσεις που ενδεχομένως θα συνταχθούν μετά την ταχθείσα πραγματογνωμοσύνη, ούτε οι ισχυρισμοί που προβλήθηκαν απαραδέκτως κατά την προηγούμενη μετ' απόδειξη συζήτηση της υποθέσεως.

2. Βασικοί στόχοι του Δήμου παραμένουν: α) Η απόρριψη της κύριας παρέμβασης που άσκησε η «Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρα» και η κρίση ότι αυτή δεν έχει δικαιώματα στην έκταση που διεκδικεί. β) Η μη απόρριψη της αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου με την αιτιολογία ότι η επίδικη έκταση ανήκει στη «ΣΕΚΑ ΑΕ», ως διάδοχο της «Ι.Μ. Ξενοφώντος». γ) Αν η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη ή αν απορριφθεί για άλλους λόγους (πλην του β), ιδίως δε τυπικούς, δεν προκαλείται κίνδυνος για τις επιδιώξεις του Δήμου, αφού δεν θα δεσμεύονται από την απόφαση ούτε θα θίγονται όσοι έχουν ή προβάλλουν δικαιώματα σε επιμέρους ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός της ευρύτερης διεκδικούμενης έκτασης.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την ανωτέρω εισήγηση,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Ορίζονται τεχνικοί σύμβουλοι του Δήμου Σιθωνίας οι εξής: α) Παπάγγελος Ιωακείμ (συνταξιούχος), β) Βαγιωνάς Εμμανουήλ (αρχιτέκτων μηχανικός), γ) Καγιακεϊσίδης Ιωάννης (δασολόγος) και δ) Φιλιππίδης Άγγελος (δικηγόρος).
Καθορίζει την αμοιβή: α) του κ.Παπάγγελου Ιωακείμ (αρχαιολόγος – ιστορικός) στο ποσό των 20.000,00 €, β) Βαγιωνάς Εμμανουήλ (αρχιτέκτων μηχανικός) στο ποσό των 10.000,00 €, γ) Καγιακεϊσίδης Ιωάννης (δασολόγος) στο ποσό των 10.000,00 € και δ) Φιλιππίδης Άγγελος (δικηγόρος) στο ποσό των 15.000,00 €.

Επίσης ο δικηγόρος Σοφιαλίδης Απόστολος ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση από το έτος 1999 και υπό τα ανωτέρω διαδικαστικά δεδομένα, η συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί για τη νομική - δικηγορική υποστήριξη των θέσεων και συμφερόντων του Δήμου πρέπει να διακριθεί σε δύο φάσεις: α) Ενέργειες για την αξιολόγηση των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, την προετοιμασία των εκθέσεων των τεχνικών συμβούλων και την προετοιμασία της νέας συζήτηση της υποθέσεως γενικότερα: Αμοιβή δικηγορικού γραφείου του 15.000,00 €. β) Διαδικαστικές ενέργειες για τη συμμετοχή και υποστήριξη του Δήμου στη νέα επί της ουσίας συζήτηση της υποθέσεως (παράσταση στο δικαστήριο, σύνταξη και κατάθεση έγγραφων Προτάσεων, προσαγωγή και εκτίμηση αποδεικτικών μέσων, αντίκρουση ισχυρισμών αντιδίκων κ.λπ.). Η αμοιβή του δικηγορικού γραφείου για τις σχετικές ενέργειες θα καθοριστεί όταν η υπόθεση καταστεί ώριμη προς συζήτηση.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Χαλκιά Άννα, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Λογοτριβή Ελένη, 7) Κωστίκας Στυλιανός, 8) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 9) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Γκιώτης Νικόλαος, 13) Φάλκος Κωνσταντίνος, 14) Μάντσιος Βασίλειος, 15) Πετρίδης Νικόλαος, 16) Πράτσας Ιωάννης, 17) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 18) Κατσίκης Παναγιώτης, 19) Παπαλέξης Κωνσταντίνος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος συμφωνεί με τον ορισμό τεχνικών συμβούλων, δηλώνει παρών ως προς τις αμοιβές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/03/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg