Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 104/2012

104/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                   3) Γιοβανουδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                         4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                       5)   Γκαλή Γιαννούλα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                      7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                   8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                        9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Πράτσας Άγγελος
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  104/2012
Θέμα: 23ο    
«Έγκριση της αρ. 5/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Ονομασία πάρκου περιφερειακής οδού Ν.Μαρμαρά σε πάρκο «Γιώργος Παστογιάννης»».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό τρίτο (23ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο (24ο) στη σειρά, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 5/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η αρ. 2/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά για την ονομασία του πάρκου που βρίσκεται στην περιφερειακή οδό Ν.Μαρμαρά, συμβολή οδών Ηρακλέως και Ιατρού Φωτάκη, σε πάρκο «Γιώργος Παστογιάννης» και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
Ο κ.Παπαστεργίου Αχιλλέας αναφέρει ότι για να δοθεί το όνομα κάποιου σε ένα κτίριο, δρόμο ή πλατεία, πρέπει να έχει προσφέρει στον τόπο, να έχει δώσει αγώνες, για το λόγο αυτό καταψηφίζω την πρόταση.
Ο κ.Πράτσας Άγγελος αναφέρει ότι τέτοιες ενέργειες χρειάζονται διακριτική προσέγγιση και υπάρχει πλαίσιο για το πώς γίνεται η διαδικασία της ονοματοδοσίας.
Ο κ.Γκιώτης Νικόλαος αναφέρει ότι χρειάζονται να θεσπιστούν προϋποθέσεις για το πώς θα γίνονται τέτοιες διαδικασίες.
Η κα. Χαλκιά Άννα αναφέρει ότι τέτοιες αποφάσεις είναι υπερβολικές. Για να δοθεί το όνομα κάποιου σε ένα κτίριο, δρόμο ή πλατεία, πρέπει να έχει προσφέρει στον τόπο, να έχει δώσει αγώνες. Πρέπει να είμαστε φειδωλοί σε τέτοια πράγματα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να μνημονεύσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδει τιμή γι’ αυτό καταψηφίζω την πρόταση.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και τις ανωτέρω αποφάσεις,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την αρ. 5/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η αρ. 2/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά για την ονομασία του πάρκου που βρίσκεται στην περιφερειακή οδό Ν.Μαρμαρά, συμβολή οδών Ηρακλέως και Ιατρού Φωτάκη, σε πάρκο «Γιώργος Παστογιάννης».

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Πετρίδης Νικόλαος, 3) Κωστίκας Στυλιανός, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 6) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 8) Κατσίκης Παναγιώτης.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πράτσας Άγγελος, 2) Γκιώτης Νικόλαος, 3) Χριστοδούλου Νικόλαος, 4) Χαλκιά Άννα, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Παπαστεργίου Αχιλλέας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/03/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg