Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 108/2012

108/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3) Γιοβανουδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                         7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                         8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                             9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Πράτσας Άγγελος
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  108/2012
Θέμα: 28ο    
«Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Δήμου».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το εικοστό όγδοο (28ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Με την υπ’ αριθμ.: 18391/22-09-2005 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 1388/Β/07-10-2005) καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπτό όριο κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
Με βάση την παραπάνω ΚΥΑ οι Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες λειτουργίας τους, δύναται να χορηγούν συσκευές κινητής τηλεφωνίας σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων τους, προς χρήση από τις οικείες υπηρεσίες. Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό του Δήμου μπορούν να χορηγηθούν δύο συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Το ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό του Αντιδημάρχου, δηλαδή 70,00 €, όπως είχε οριστεί με την αρ. 43/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προτείνεται να οι συνδέσεις να δοθούν στην κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας και στον κ.Κρικελίκο Ιωακειμ, Προϊστάμενο Διοικητικού του Δήμου Σιθωνίας.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων ΚΑ. 02.00.6223 με τίτλο «Κινητή τηλεφωνία» του προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας 2012.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω..
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού  έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την ανωτέρω ΚΥΑ.,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α) Χορηγεί δύο συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας στους: 1) κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας και 2)  κ.Κρικελίκο Ιωακειμ, Προϊστάμενο Διοικητικού του Δήμου Σιθωνίας.
Β) Ορίζει ανώτατο επιτρεπτό όριο κλήσεων μηνιαίως τα 70,00 €.
Γ) Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6223 με τίτλο «Κινητή τηλεφωνία» του προϋπολογισμού έτους 2012.
Δ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Χαλκιά Άννα, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 8) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 9) Γκιώτης Νικόλαος, 10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κατσίκης Παναγιώτης, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 3) Πράτσας Άγγελος, 4) Φάλκος Κωνσταντίνος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 108/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/03/2012
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg