Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 115/2012

115/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                  3) Γιοβανουδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                        4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                      5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                        6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                       7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                   8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                      9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Πράτσας Άγγελος
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  115/2012
Θέμα: 35ο    
«Έξοδα κίνησης».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τριακοστό πέμπτο (35ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. τη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Τζίτζιου Ιωάννη στην Αθήνα, η οποία λόγω του κατεπείγοντος δεν είχε προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.. Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 10/01/2012 έως και 12/01/2012 στην Αθήνα, και συγκεκριμένα: α) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για το δάνειο του Δήμου, β) στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, για το Νηπιαγωγείο Νικήτης γ) Στο Υπουργείο Παιδείας, Κτημολογικά.
Στη συνέχεια αφού έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα υπάρχοντα παραστατικά, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανωτέρω μετακίνηση αναλυτικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 304,64 €, διαμονή 105,64 €, Ημερησία αποζημίωση 68,48 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €, σύνολο 503,76 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης - διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.
2) Μετακίνηση στις 24/01/2012 έως και 25/01/2012 στην Αθήνα, και συγκεκριμένα: α) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, β) στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, γ) Στο Υπουργείο Παιδείας, δ) στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Αναλυτικά τα παραστατικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 304,64 €, διαμονή 105,64 €, Ημερησία αποζημίωση 68,48 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €, σύνολο 503,76 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης - διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.
3) Μετακίνηση στις 14/02/2012 έως και 15/02/2012 στην Αθήνα και συγκεκριμένα: α) στο Υπουργείο Εσωτερικών, για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τον Ανακεφαλαιωτικό Αποχετευτικού Ν.Μαρμαρά, β) στο Υπουργείο Ναυτιλίας, για το λιμάνι Ν.Μαρμαρά,  γ) στο Υπουργείο Παιδείας, για το κτιριολογικό του ΕΠΑΛ, δ) στο Υπουργείο Περ/ντος Κλιματικής Αλλαγής, για το ΧΥΤΑ Σιθωνίας..
Αναλυτικά τα παραστατικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 304,64 €, διαμονή 52,82 €, Ημερησία αποζημίωση 39,13 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €, σύνολο 421,59 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης - διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.
4) Μετακίνηση στις 21/02/2012 έως και 23/02/2012 στην Αθήνα και συγκεκριμένα: α) στο Υπουργείο Ναυτιλίας, για το λιμάνι του Ν.Μαρμαρά, β) στο Υπουργείο Εσωτερικών για το Αποχετευτικό Ν.Μαρμαρά (ανακεφαλαιωτικός πίνακας), γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το αποχετευτικό Ν.Μαρμαρά, δ) στο ΥΠΕΚΑ, για το αποχετευτικό Νεόκτιστων Σάρτης, αποχετευτικό Παραδείσου Ν.Μαρμαρά, ε) Εθνικό Τυπογραφείο, στ) Υπουργείο Παιδεία, για το κτιριολογικό του ΕΠΑΛ.
Αναλυτικά τα παραστατικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 304,64 €, διαμονή 105,64 €, Ημερησία αποζημίωση 68,48 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €, σύνολο 503,76 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης - διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.
5) Μετακίνηση στις 08/03/2012 έως και 08/03/2012 στην Αθήνα και συγκεκριμένα: στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, για τα λιμάνια Ν.Μαρμαρά, Όρμου Παναγίας, Νικήτης για το φορέα λειτουργίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών στο Συμβούλιο Δημ. Έργων για το αποχετευτικό του Ν.Μαρμαρά, στο ΕΠΠΕΡΑΑ για τις εντάξεις των έργων.
Αναλυτικά τα παραστατικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 304,64 €, Ημερησία αποζημίωση 9,78 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €, σύνολο 339,42 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης - διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.
6) Μετακίνηση στις 19/03/2012 έως και 20/03/2012 στην Αθήνα και συγκεκριμένα: Συμμετοχή στην ημερίδα του ΥΠΕΚΑ, που αφορά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση –έργα σε δήμους και περιφέρειες με την υποστήριξη του ΕΠΠΕΡΡΑ.
Αναλυτικά τα παραστατικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 304,64 €, διαμονή 52,82 €, Ημερησία αποζημίωση 39,13 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €, σύνολο 421,59 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης - διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.

7) Επίσης θέτει  υπόψη του Δ.Σ. τη μετακίνηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνη Γεωργίου στην Αθήνα, η οποία λόγω του κατεπείγοντος δεν είχε προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.. Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 23/02/2012 έως και 23/02/2012 στην Αθήνα. Αναλυτικά τα παραστατικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 211,64 €, Ημερησία αποζημίωση 9,78 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €, σύνολο 246,42 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης - διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 140 του Ν. 3463/2006 καθώς και του Ν. 2685/99,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α)Εγκρίνει τις μετακινήσεις του Δημάρχου κ. Τζίτζιου Ιωάννη, στην Αθήνα αεροπορικώς, που πραγματοποιήθηκαν 1) στις 10/01/2012 έως και 12/01/2012, 2) στις 24/01/2012 έως και 25/01/2012, 3) στις 14/02/2012 έως και 15/02/2012 και 4) στις 21/02/2012 έως και 23/02/2012, 5) στις 08/03/2012 έως 08/03/2012, 6) στις 19/03/2012 έως και 20/03/2012, για τους ανωτέρω λόγους που προαναφέρθηκαν.
Ψηφίζει συνολική πίστωση εκ 2.693,88 € που είναι τα νόμιμα έξοδά του σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6123.0001 του πρ/σμού των εξόδων οικ. έτους 2012 για να διατεθεί για την πληρωμή των εξόδων του κ. Δημάρχου κατά τη μετακίνηση του στην Αθήνα
 Β) Εγκρίνει τη μετακίνηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνη Γεωργίου στην Αθήνα, που πραγματοποιήθηκε στις 23/02/2012 έως και 23/02/2012.
 Ψηφίζει συνολική πίστωση 246,42 € που είναι τα νόμιμα έξοδά του σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6123.0001 του πρ/σμού των εξόδων οικ. έτους 2012 για να διατεθεί για την πληρωμή των εξόδων του κ. Καπλάνη Γεωργίου κατά τη μετακίνηση του στην Αθήνα


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/03/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg