Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 116/2012

116/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 6/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 6615/06-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                  1)Αναγνωστάρας Γεώργιος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                    2) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.       3) Γεωργιάδης Αναστάσιος
4) Λογοτριβή Ελένη                           4) Γκαλή Γιαννούλα
5) Σπανός Μιχαήλ                              5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                   6) Τσιάρας Εμμανουήλ
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                  7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                  8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                       9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Γκιώτης Νικόλαος
12) Χαλκιά Άννα
13) Γιοβανούδας Βαρσάμης
14) Πράτσας Άγγελος
15) Πράτσας Ιωάννης
16) Κωστίκας Στυλιανός
17) Μάντσιος Βασίλειος
18) Λαθούρη Πάργα Μαρία

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι: 1) κ. Παρδάλης Γεώργιος  Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, 2) κ. Τσολίδης Αθανάσιος Δ.Κ.Νικήτης και 3) κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 18/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού της, έτους 2012» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομοφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  116/2012
Θέμα: 1ο   εκτός ημ. διατάξεως
«Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 18/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού της, έτους 2012».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Χριστοδούλου Νικόλαο, Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ., ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 18/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού της, έτους 2012.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και την αρ. 18/2012 Απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης,
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.: 18/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σιθωνίας, σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της έτους 2012.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Μάντσιος Βασίλειος, 3) Χριστοδούλου Νικόλαος, 4) Χαλκιά Άννα, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Κωστίκας Στυλιανός, 8) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 9) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 13) Κατσίκης Παναγιώτης, 14) Γκιώτης Νικόλαος, 15) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 16) Φάλκος Κωνσταντίνος, 17) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 18) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 19) Πράτσας Ιωάννης.
Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 116/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 11/04/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg