Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 117/2012

117/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 6/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 6615/06-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας              1)Αναγνωστάρας Γεώργιος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                2) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.   3) Γεωργιάδης Αναστάσιος
4) Λογοτριβή Ελένη                       4) Γκαλή Γιαννούλα
5) Σπανός Μιχαήλ                         5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος              6) Τσιάρας Εμμανουήλ
7) Χριστοδούλου Νικόλαος            7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος          8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας             9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Γκιώτης Νικόλαος
12) Χαλκιά Άννα
13) Γιοβανούδας Βαρσάμης
14) Πράτσας Άγγελος
15) Πράτσας Ιωάννης
16) Κωστίκας Στυλιανός
17) Μάντσιος Βασίλειος
18) Λαθούρη Πάργα Μαρία

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι: 1) κ. Παρδάλης Γεώργιος  Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, 2) κ. Τσολίδης Αθανάσιος Δ.Κ.Νικήτης και 3) κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Σιθωνίας» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  117/2012
Θέμα: 2ο   εκτός ημ. διατάξεως
«Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 156.874,00  € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.20.7326.0012 ποσού 60.000,00 € για την δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Πυροπροστασία ΧΑΔΑ».
2) Στον Κ.Α. 02.20.7132.0001 ποσού 45.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια 4*4 αυτοκινήτων».
3) Στον Κ.Α. 02.10.6115.0001 ποσού 9.600,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αμοιβές λογιστών».
4) Στον Κ.Α. 02. 30.7333.0005 ποσού 17.674,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Επισκευή αγροτικών δρόμων».
5) Στον Κ.Α. 02.15.7326.0019 ποσού 24.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά».
Για το λόγο αυτό προτείνω την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ως εξής: 1) Την μεταφορά ποσού 190.000,00 € από τον Κ.Α. 02.15.6162.0007 με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών», καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, 2) Τη μεταφορά ποσού 50.000,00 € από τον Κ.Α. 02.15.7326.0002  με τίτλο «Αναπαλαίωση κτιρίου Χριστοφορίδη» καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, και τη μεταφορά των ανωτέρω πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση 156.874,00  € για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά την ανωτέρω τροποποίηση του προϋπολογισμού.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012, ως προς τα έξοδα ως εξής:
Α) Μεταφέρει τον Κ.Α. 02.15.6162.0007 με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών», ποσό 190.000,00 €, καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους,  2) μεταφέρει από τον Κ.Α. 02.15.7326.0002 με τίτλο «Αναπαλαίωση κτιρίου Χριστοφορίδη» ποσό 50.000,00 € καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, και τη μεταφορά των ανωτέρω πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση εκ 156.874,00  € για την δημιουργία ενίσχυση των κάτωθι  πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.20.7326.0012 ποσού 60.000,00 € για την δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Πυροπροστασία ΧΑΔΑ».
2) Στον Κ.Α. 02.20.7132.0001 ποσού 45.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια 4*4 αυτοκινήτων».
3) Στον Κ.Α. 02.10.6115.0001 ποσού 9.600,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αμοιβές λογιστών».
4) Στον Κ.Α. 02. 30.7333.0005 ποσού 17.674,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Επισκευή αγροτικών δρόμων».
5) Στον Κ.Α. 02.15.7326.0019 ποσού 24.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά».

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Μάντσιος Βασίλειος, 3) Χριστοδούλου Νικόλαος, 4) Χαλκιά Άννα, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Κωστίκας Στυλιανός, 8) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 9) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 13) Κατσίκης Παναγιώτης, 14) Γκιώτης Νικόλαος, 15) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 16) Φάλκος Κωνσταντίνος, 17) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 18) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 19) Πράτσας Ιωάννης.
Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 12/04/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg