Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 Απριλίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7:00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 30 / 20-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος . Μητσιάρα Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Ο κυρ Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος αποχώρησε στο 10ο θέμα.

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

                            

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 8ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2012  

 

ΘΕΜΑ: Κατασκευή δεξαμενής  για την υδροδότηση του ιερού ναού Αγ.Νικήτα για τα εξωκλήσια της Μεταμορφόσεως και Παναγούδας καθώς επίσης και της βρύσης εκτός κοιμητηρίου.

 

Ο κυρ. Γεωργακούδας Λάμπρος  εισηγούμενος το 8ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  το είδη υπάρχον νερό είναι ακατάλληλο και προτείνει να κατασκευαστεί καινούρια δεξαμενή.

Ο Πρόεδρος παίρνοντας τον λόγω προτείνει να γίνει καθαριότητα της είδη υπάρχουσας δεξαμενής ή να τοποθετηθεί πιεστικό στον σωλήνα ύδρευσης που υδροδοτεί τον ιερό ναό του Αγ. Νικήτα τα εξωκλήσια Μεταμορφόσεως  και Παναγούδας και την βρύση εκτός κοιμητηρίου.

Ο κυρ. Γεωβανέκος  προτείνει να τοποθετηθεί δεξαμενή ενός τόνου έξω από το κοιμητήριο.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι προτείνουν τον κυρ.Γεωργακούδα  Λάμπρος να συζητήσει το πρόβλημα με τον υδρονομέα και τον Αντιδήμαρχο έργων Δημήτριο Δημητρό.

 


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

     ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg