Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2012 Εκτύπωση
 

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

 

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 24 Απριλίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 7:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 30/20-04-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της   ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσολίδης Αθανάσιος ,Πρόεδρος            Ουδείς  

2. Ζαφειρούδης Αθανάσιος

3. Μητσιάρα Σόνια

4. Γεωβανέκος Τριαντάφυλλος

5. Γεωργακούδας Λάμπρος   

 

            Ο κυρ. Γιοβανέκος  Τριαντάφυλλος αποχώρησε  από την συνεδρίαση  στο  10ο θέμα.

           

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 48/2012.

                                                           

                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<<Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση χώρου. >>

 

Θέμα 5ο   

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο   (5ο) θέμα της  ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που αφορούν παραχωρήσεις αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας.

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

.

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Την υπ΄αριθμ. 22/10.04.2012 αίτηση της ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε    η οποία αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 60.τ.μ. στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης , μπροστά από το κατάστημα της   για την τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων.

 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Για την αίτηση της ΜΑΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε, αποφασίζετε ομόφωνα να παραχωρηθεί χώρος, αιγιαλού και παραλίας, 60 τμ. στην παραλία   της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης , μπροστά από το κατάστημά της,  για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων..

 

Οι αποφάσεις αυτές να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2012.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

.

Ο Πρόεδρος                                                                             τα μέλη

Υπογραφή                                                                                 Υπογραφές

                                                                                                 

                                                                                                           

                                                Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                           ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg