Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10 Μαΐου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 43/ 8.05.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος.      

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος έργων Δημήτριος Δημητρός.

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 4ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 55/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση της Ακριτίδου Μιμίκα για χορήγηση σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε  ότι:

Η Μιμίκα Ακριτίδου με την αρ. πρωτ. 50/10-5-2012 αίτησή της ζητάει να χορηγηθεί σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της ΔΚ.Νικήτης.

 

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του     Προέδρου και των Συμβούλων .

 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Για την σύνδεση ύδρευσης που ζητάει η Μιμίκα Ακριτίδου  με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ.Νικήτης οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν μόνο αν η σύνδεση γίνει με δικά της έξοδα και προτείνει να γνωμοδοτήσει  το Δημοτικό Συμβούλιο της Δ.Κ.Νικήτης.       

     

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                    ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg