Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10 Μαΐου   2012 ημέρα Πεμπτη  και ώρα 7.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 43/8.5.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος.

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος έργων Δημητρος Δημήτριος.

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

                            

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 8ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 63/2012  

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια 300  μέτρων  πλαστικού σωλήνα Φ200 για την αντικατάσταση μεταλλικού σωλήνα στην θέση Καλόγριας  της Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο  κυρ Πρόεδρος   εισηγούμενος το 8ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στην θέση Καλόγρια δημιουργούνται πολλά προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης λόγω του ότι ο  σωλήνας ύδρευσης είναι  παλιός και μεταλλικός και έχει υποστεί φθορές. Τονίζει λοιπόν ότι είναι επιτακτική ανάγκη ο Δήμος να προμηθευτεί με 300  μέτρα πλαστικού σωλήνα Φ200 για την αντικατάσταση του.    

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 
 

                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν  να γίνει  η προμήθεια 300  μέτρων πλαστικού σωλήνα Φ200 για την αντικατάσταση του μεταλλικού σωλήνα ύδρευσης στην θέση Καλόγριας της Δ.Κ.Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

 


Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg