Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 5/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

 

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 10 Μαΐου  2012 ημέρα τις εβδομάδος  Πέμπτη  και ώρα 7:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 43/8-05-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της   ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερις {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσολίδης Αθανάσιος ,Πρόεδρος          Ζαφειρούδης Αθανάσιος

2. Μητσιάρα Σόνια

3. Γεωβανέκος Τριαντάφυλλος

4. Γεωργακούδας Λάμπρος   

 

            

            Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος έργου Δημήτριος Δημητρός.

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 71/2012.

                                               

                                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ           

                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<<Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση χώρου. >>

Θέμα 7ο   

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έβδομο   (7ο) θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που αφορούν παραχωρήσεις αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας.

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

.

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Την υπ΄αριθμ. 36/27.04.2012  αίτηση του Αναγνωστάρα Κωνσταντίνου  του Μιχαήλ , ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 250.τ.μ. στην παραλία Νικήτη της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης , μπροστά από το κατάστημά της, για την τοποθέτηση ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρων.

 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις ανωτέρω αιτήσεις

 


Αποφασίζει ομόφωνα

 

Για την αίτηση του Αναγνωστάρα Κωνσταντίνου  του Μιχαήλ, αποφασίζετε ομόφωνα να παραχωρηθεί χώρος, αιγιαλού και παραλίας, 250 τ.μ. στην παραλία Νικήτης  της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης , μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρων.

 

 

Οι αποφάσεις αυτές να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 71/2012.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                             τα μέλη

Υπογραφή                                                                                 Υπογραφές

                                                                                                 

                                                                                                           

                                            Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                                   ΤΣΟΛΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg