Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13 IΙουνίου   2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 73/11.6.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι  Δημητρός Δημήτριος και Παπαστεργίου Αχιλλέας.

 

                           

                           ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 75/2012  

 

ΘΕΜΑ: Πεζοδρόμηση κάμπινγκ Αγ.Γεωργίου (Κουρμπέτη  Αστέριου) μέχρι ιδιοκτησίας Μαλέτσικου.

   

Ο  κυρ Πρόεδρος   εισηγούμενος το 2ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει για την πεζοδρόμηση μπροστά από το κάμπινγκ του Κουρμπέτη Αστέριου μέχρι Μαλέτσικου.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

 

                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο της Δ.Κ.Νικήτης προτείνουν το θέμα αυτό να αναβληθεί και να συζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Νικήτης..   

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 75/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 



                                                ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg