Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 75α/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 75α/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13 IΙουνίου   2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 73/11.6.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι  Δημητρός Δημήτριος και Παπαστεργίου Αχιλλέας.

 

                           

                           ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                           

                                    ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 21ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 75 α /2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση του Αστέριου  Κουρμπέτη για πεζοδρόμηση μπροστά από το κάμπινγκ Αγ Γεώργιος.

   

Ο  κυρ Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Ο παραπάνω αναφερόμενος με την 75/13-6-2012 αίτηση με την οποία

αναφέρει ότι εδώ και είκοσι χρόνια περίπου έχει καταπατηθεί ο αιγιαλός από διέλευση οχημάτων και στάθμευση παράλληλα με το κάμπινγκ. Το αποτέλεσμα να δημιουργεί σοβαρότατο  πρόβλημα γενικά στους λουόμενους και στην επιχείρηση με άφθονη σκόνη ηχορύπανση και τεράστιο  κίνδυνο ατυχήματος διότι δεν υπάρχει καμιά πινακίδα καθότι δεν είναι δρόμος. 

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο της Δ.Κ.Νικήτης προτείνουν την αίτηση  αυτή  να αναβληθεί και να συζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Νικήτης. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 75 α /2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg