Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13 Ιουνίου    2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 8:00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 73 /11-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος . Μητσιάρα Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι αντιδήμαρχοι Δημητρός Δημήτριος και Αχιλλέας Παπαστεργίου αλλά αποχώρησαν κατά το 6ο θέμα.

 

                           

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:  6/ 3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 81/2012  

 

ΘΕΜΑ: Καταγγελία της  Τελλίδου  Αναστασίας

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Η παραπάνω αναφερόμενη με την  αριθ.πρωτ.70/11-6-2012 καταγγελία επιθυμεί  την αποκατάσταση κάθε υλικής ζημίας που προκάλεσε ο Δήμος στο οικόπεδό της  που βρίσκεται  στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης  καθώς επίσης ζητάει την αποζημίωση της  περίφραξης του άλλου οικοπέδου .

 

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να γίνει η αποκατάσταση της κάτω περίφραξης του οικοπέδου ενώ για το άλλο που βρίσκετε από την πάνω πλευρά όχι γιατί είναι κοινόχρηστος χώρος (πεζοδρόμιο) της Δ.Κ.Νικήτης.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 81/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 


 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

                                           ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg