Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13 Ιουνίου    2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 8:00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 73 /11-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος . Μητσιάρα Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

 

                           

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:  6/ 6ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 84/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση-Δήλωση διαμαρτυρίας του Απόστολου Ιωαννίδη και των άλλων κατοίκων που διαμένουν κατά μήκος του δρόμου.

 

Ο Πρόεδρος   εισηγούμενος το 6ο / 6ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι : Ο κυρ Ιωαννίδης και οι άλλοι κάτοικοι που διαμένουν στον δρόμο από τον χώρο στάθμευσης του «Μασούτη»και κάτω  κάνουν δήλωση διαμαρτυρίας γιατί ο δρόμος αυτός αντιμετωπίζει υπερβολικά μεγάλη διέλευση οχημάτων λόγω του ότι, από την μία έχει μονοδρομηθεί  ο παραλιακός δρόμος και από την άλλη το σούπερ- μάρκετ «Μασούτης» με αποτέλεσμα να σηκώνονται   σύννεφα σκόνης και να απειλούν την υγεία των κατοίκων αυτών.

Και συνεχίζει ο πρόεδρος λέγοντας ότι οι κύριοι αυτοί προτείνουν να συμμετάσχουν οικονομικά συνεισφέροντας μέχρι και το 50% του ποσού που απαιτείτε για το έργο αυτό.  

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να γίνει η ασφαλτόστρωση στον δρόμο από τον πίσω  χώρο στάθμευση του «Μασούτη»  και κάτω αφού καταβάλουν οι κάτοικοι που διαμένουν  κατά μήκος του δρόμου το 50% του ποσού που απαιτείτε για το έργο αυτό.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 84/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg