Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13 Ιουνίου    2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 8:00 συνήλθε το Συμβούλιο σε  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 73 /11-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες 5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος  Ζαφειρούδης Αθανάσιος.  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

 

                           

                                         ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:  1/9ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 87/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση  της  Ελένη Μπιλάλη  για καθαριότητα οικοπέδου του Αναγνωστάρα  στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Η  παραπάνω αίτηση  της Ελένη Μπιλάλη   αριθ.πρωτ.64/25-5-2012 με την οποία ζητάει  να γίνει καθαριότητα του οικοπέδου ιδιοκτησίας αδερφών Αναγνωστάρα  το οποίο βρίσκετε έναντι της οικίας της και εγκυμονεί κινδύνους  πυρκαγιάς και υγιεινής.

 

  

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να καθαριστεί το οικόπεδο ιδιοκτησίας αδερφών   Αναγνωστάρα  αφού πρώτα συνεννοηθούν οι ιδιοκτήτες μεταξή τους.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 87/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 


 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 


 

 

                                       ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg