Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28 Ιουνίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8:00 συνήλθε το Συμβούλιο σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 108 /28-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος

 

 

                           

                               ΕΚΤΑΚΤΟ  ΘΕΜΑΤΑ  

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:  1/3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 101/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση  του Ιωάννη Παπαστερίου.

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Η  παραπάνω αίτηση  του Ιωάννη  Παπαστερίου  αριθ.πρωτ.83/19-6-2012 με την οποία ζητάει  άδεια χώρου   για στάση  ΤΑΞΙ  στην Δ.Κ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας απέναντι από το Δημοτικό σχολείο.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να δοθεί άδεια χώρου για στάσης ταξί απέναντι από   το Δημοτικό σχολείο  της Δ.Κ.Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 101/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 


Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg