Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28 Ιουνίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8:00 συνήλθε το Συμβούλιο σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 108 /28-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος

 

 

                           

                               ΕΚΤΑΚΤΟ  ΘΕΜΑΤΑ  

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:  1/11ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 109/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση από Σώμα Ελλήνων προσκόπων 1-5-7ο σύστημα Αγ.Δημητρίου.

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Η  παραπάνω αιτήσεις  από το 1-5-7ο σύστημα προσκόπων Αγ. Δημητρίου  Θεσσαλονίκης.    με την  αριθ.πρωτ.99/27-6-2012 ζητάνε  άδεια για να πραγματοποιήσουν  φέτος τη θερινή κατασκήνωση του τμήματος της  ομάδας Προσκόπων δηλαδή άτομα ηλικίας 11-15-ετών στην περιοχή Αγ.Ιωάννη από 7-7-2012 ως 29-7-2012.

 

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ότι την άδεια για να πραγματοποιηθεί η θερινή κατασκήνωση του τμήματος της ομάδας Προσκόπων δηλαδή άτομα ηλικίας 11-15 ετών στην περιοχή του Αγ.Ιωάννη από 7-7-2012 ως 29-7-2012 θα την δώσει η υπηρεσία Τουριστικά ακίνητα και θα πρέπει να αποφανθούν εκεί.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 109/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

    (Υπογραφή)                                           (Υπογραφές)

 


 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

                                                  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg