Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28 Ιουνίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8:00 συνήλθε το Συμβούλιο σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 108 /28-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος

 

 

                           

                               ΕΚΤΑΚΤΟ  ΘΕΜΑΤΑ  

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:  1/19ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 117/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση  του Δημητρίου Μήτρου για διάνοιξη δρόμου στην περιοχή Κοσμά Πιγάδι στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Η  παραπάνω αίτηση  του Δημητρίου Μήτρου     αριθ.πρωτ.78/13-6-2012 με την οποία ζητάει  διάνοιξη δρόμου ενός χιλιομέτρου στην περιοχή Κοσμά Πιγάδι για να υπάρχει πρόσβαση προς την θάλασσα από του παραθεριστές οι οποίοι οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι και κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα.  

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να γίνει η διάνοιξη του δρόμου της περιοχής Κοσμά Πιγάδι  στην Δ.Κ.Νικήτης για να υπάρχει πρόσβαση προς την θάλασσα από του παραθεριστές οι οποίοι οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι και κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα.  

.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 117/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

      (Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 


 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 


 

  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg