Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow Απόφαση24

Απόφαση24 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11,/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 127/14.12.2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία(3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος   

2.Λαθούρη Καλή               

3. Κωτσάκης Ιορδάνης          

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Παπακωνσταντίνου Μαρία , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 24/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «Αιτήσεις Πολιτών ».

Θέμα: 1ο          

                                                           

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της  ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.

            Θέτει υπόψη του τοπικού συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων  :

1.      Την υπ αριθ 121/30.11.2011 αίτηση του Βορινάκη Χρήστου του Κωνσταντίνου με την οποία ζητάει να αλλάξει την τέντα στο κατάστημα του <<Ουζερί>> που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού.

2.      Την υπ αριθ  123/12.12.2011 αίτηση του Κωνσταντάρα Χρυσόστομου του Θεοδώρου με την οποία ζητάει να καθαριστεί το ρέμα στη θέση <<αγ.Νεκταρίου>> διότι υπάρχουν μπάζα και βάτα και με την πρώτη βροχή θα έχουμε πλημμύρες .

3.      Την υπ αριθ125/13.12.2011 αίτηση της Μόσχου Φανής με την οποία ζητάει άδεια χρήσεως 100 τμ μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

4.      Την υπ αριθ 128/14.12.2011 αίτηση του Νιτζέμπελη Εμμανουήλ του Δημητρίου ο οποίος ζητάει την διακοπή νερού σε αγρόκτημά του και την αποξύλωση του λάστιχου ύδρευσης διότι σε τελευταία βλάβη του δικτύου καταστράφηκε το αγρόκτημά του από σκαπτικά μηχανήματα.

5.      Την υπ αριθ  126/13.12.2011 αίτηση της Ολιτσοπούλου Αικατερίνης του Θεοδώρου με την οποία ζητάει άδεια σύνδεσης παροχής ύδρευσης στο αγρόκτημά της .

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

ανά αίτηση τα εξής :

            1.Για την υπ αριθ 121/30.11.2011 αίτηση του Βορινάκη Χρήστου του Κωνσταντίνου αποφασίζετε ,να γίνει αλλαγή της τέντας στο κατάστημα <<ουζερί>> που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού.

            2.Για την υπ αριθ 123/12.12.2011 αίτηση του Κωνσταντάρα Χρυσόστομου του Θεοδώρου με την οποία ζητάει να καθαριστεί το ρέμα στη θέση <<αγ.Νεκταρίου>> διότι υπάρχουν μπάζα και βάτα αποφασίζετε  να γίνει ο καθαρισμός του ρέματος για την αποφυγή πλημμυρών κατοικιών σε περίπτωση βροχών .

            3. Για την υπ αριθ 125/13.12.2011 αίτηση της Μόσχου Φανής με την οποία ζητάει άδεια χρήσεως 100 τμ μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αποφασίζετε  αρνητικά διότι από το κτηματολόγιο φαίνεται ότι ο υπαίθριος  χώρος ανήκει στην Κ.Ε.Δ.

            4.Για την υπ αριθ 128/14.12.2011 αίτηση του Νιτζέμπελη Εμμανουήλ του Δημητρίου ο οποίος ζητάει την διακοπή νερού σε αγρόκτημά του και την αποξύλωση του λάστιχου ύδρευσης διότι σε τελευταία βλάβη του δικτύου καταστράφηκε το αγρόκτημά του από σκαπτικά μηχανήματα αποφασίζετε  αρνητικά να μην γίνει διακοπή νερού και να συννενοηθεί με τους γείτονες για την αποξύλωση του λάστιχου ύδρευσης ώστε να γίνει μεταφορά περιμετρικά του κτήματός του .

            5. Για την υπ αριθ 126/13.12.2011 αίτηση της Ολιτσοπούλου Αικατερίνης του Θεοδώρου με την οποία ζητάει άδεια σύνδεσης παροχής ύδρευσης στο αγρόκτημά της αποφασίζετε θετικά  να δοθεί η παροχή μόνο για χρήση καθαριότητας και όχι για πότισμα .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο Πρόεδρος                                                        Τα μέλη

           Υπογραφές                                                       Υπογραφές

 

 

 

                                          Ακριβές απόσπασμα

                                               Ο Πρόεδρος

 

 

                                   

                                             Τσελεπής Αρ.Ανέστης


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg