Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2012 Εκτύπωση
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 1/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα18-01-2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 137/13-01-2012 έγγραφ πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν δύο (2), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος            1. Κωτσάκης Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:2/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Αιτήσεις πολιτών .

           

Αριθμός θέματος: 2ο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

1.      Την υπ’ αριθμ. 135/09-01-2012 αίτηση του Χρήστου Σαραντίδη του Εμμανουήλ ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 20 τμ στο οικόπεδο του Δήμου που βρίσκεται απέναντι από την οικία του Γιαννάκυρη Νικολάου για να τον χρησιμοποιήσω για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

2.      Την υπ’ αριθμ. 138/13-01-2012 αίτηση της Τσανάκα Χριστίνας του Δημητρίου η οποία ζητάει 30 τμ χώρο μπροστά από την Ξενοδοχειακή της μονάδα για να χρησιμοποιηθούν για αναψυκτήριο.

            Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά

            Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ανά αίτηση τα εξής :

1ον. Για την υπ’ αριθμ. 135/09-01-2012 αίτηση του Σαραντίδη Χρήστου του Εμμανουήλ με την οποία ζητάει άδεια Κοινοχρήστου χώρου 20 τμ στο οικόπεδο του Δήμου απέναντι από την  οικία του Γιαννάκυρη Νικολάου για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής αποφασίζετε ομόφωνα  αρνητικά . Του παραχωρείται στο ίδιο σημείο στον αιγιαλό και παραλία 30 τμ για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής  για μία σαιζόν .

2ον. Για την υπ’ αριθμ. 138/13-01-2012 αίτηση της Τσανάκα Χριστίνας του Δημητρίου της παραχωρείται ομόφωνα 30 τμ μπροστά από την Ξενοδοχειακή της μονάδα για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες για την εξυπηρέτηση των πελατών της και όχι κατασκευή Κιόσκι.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                    Ο Πρόεδρος                                                        Τα μέλη

                     Υπογραφή                                                       Υπογραφές

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 


Τσελεπής Αρ.Ανέστης 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg