Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 Εκτύπωση
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 3/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 19-04-2012 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 121/16-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν τρία (3), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή

3.  Κωτσάκης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης7/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Αιτήσεις πολιτών .

           

Αριθμός θέματος: 3ο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το τρίτο(3ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

1.      Την υπ’ αριθμ. 36/19-03-2012 αίτηση του Χρήστου Σαραντίδη του Εμμανουήλ ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50 τμ αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ Πλατανίτσι για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

2.      Την υπ’ αριθμ. 120/16-04-2012 αίτηση της Κρομύδα Μαρίας του Δημητρίου η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 20τμ στη θέση <<Πορτοκάλι-Καβουρότρυπες>> για εγκατάσταση τροχήλατης Καντίνας

3.      Την υπ’ αριθμ. 119/19-04-2012 αίτηση της Κρομύδα Μαρίας του Δημητρίου με την οποία  ζητάει την εκμίσθωση χώρου 60 τμ αιγιαλού και παραλίας στη θέση <<Πορτοκάλι-Καβουρότρυπες>> για την ανάπτυξη ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων.

4.      Την υπ’ αριθμ. 115/06-04-2012 αίτηση της Κολόβη Μαγδαληνής του Αθανασίου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 20τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το μικρό γήπεδο  για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, και με την ίδια αίτηση ζητάει 60 τμ αγιαλό και παραλία για ανάπτυξη ομπρελών και καθισμάτων για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αναμονής των πελατών των θαλασσίων μέσων αναψυχής.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης αποφασίζει ομόφωνα ανά αίτηση τα εξής :

           

                                1ον. Για την υπ’ αριθμ. 3619-03-2012 αίτηση του Χρήστου Σαραντίδη του Εμμανουήλ με την οποία ζητάει  50τμ αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ Πλατανίτσι για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            2ον. Για την υπ’ αριθμ. 120/16-04-2012 αίτηση της Κρομύδα Μαρίας του Δημητρίου η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 20τμ στη θέση <<Πορτοκάλι-Καβουρότρυπες>> για εγκατάσταση τροχήλατης Καντίνας αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            3ον. Για την υπ’ αριθμ. 119/19-04-2012 αίτηση της Κρομύδα Μαρίας του Δημητρίου με την οποία  ζητάει την εκμίσθωση χώρου 60 τμ αιγιαλού και παραλίας στη θέση <<Πορτοκάλι-Καβουρότρυπες>>για την ανάπτυξη ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            4ον.Για την υπ’ αριθμ. 115/06-04-2012 αίτηση της Κολόβη Μαγδαληνής του Αθανασίου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 20τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το μικρό γήπεδο  για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, και με την ίδια αίτηση ζητάει 60 τμ αιγιαλό και παραλία για ανάπτυξη ομπρελών και καθισμάτων για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αναμονής των πελατών των θαλασσίων μέσων αναψυχής  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                     Ο Πρόεδρος                                                        Τα μέλη

                      Υπογραφή                                                        Υπογραφές

 

 

                     

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 
Τσελεπής Αρ.Ανέστης


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg