Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 30Ιανουαρίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 11/23-01-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                    ουδείς

2. Ανδριανούδης Γεώργιος

3. Κοντού Ελένη                                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος

5. Πράτσα Άννα

 

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 2/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών ».

 

Θέμα:2o

                  Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                           Την υπ΄αριθμ. 196/05-12-2011 αίτηση της οικογένειας Κουκουρούμα, σύμφωνα με την οποία αιτούνται την κατασκευή τοιχίου στην Τορώνη, από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια «ΜΑRΙΑVILLA» μέχρι την εκκλησία, ώστε να ανοιχτεί ο δρόμος, επειδή υπάρχει πρόβλημα με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, καθώς και με τους κάδους απορριμμάτων, διότι ο δρόμος είναι πολύ στενός και ακόμα και στην αποκομιδή των σκουπιδιών, δημιουργείτε μποτιλιάρισμα .

2)                           Την υπ΄αριθμ. 6/16-01-2012 αίτηση του Σακαλή Διογένη του Νικολάου, ο οποίος αιτείται την ενοικίαση της βοσκής του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο «παλιό σφαγείο», για το έτος 2012.

3)                           Την υπ’ αριθμ. 10/23-01-2012 αίτηση του Μελίσση Ιωάννη του Στυλιανού, σύμφωνα με την οποία αιτείται την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 20τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το «Σούπερ Μάρκετ» του Μελίσση Στυλιανού, για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ.

4)                           Την υπ’ αριθμ. 206/05-01-2012 αίτηση του Πριτζάκη Νικολάου του Ερωτόκριτου, σύμφωνα με την οποία αιτείται, την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 50τ.μ., στην παραλία στο Καλαμίτσι, δίπλα από το κατάστημα του Κατσίκη Παναγιώτη, για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ.

5)                           Την υπ’ αριθμ. 203/16-12-2011 αίτηση του Κλαρούμενου Νικολάου του Αθανασίου, ο οποίος ζητάει χορήγηση άδειας για στάσιμο εμπόριο – Καντίνα, στη θέση «Τηγάνια Κριαρίτσι», καθώς και παραχώρηση χώρου 20τ.μ. στην ίδια θέση για την εγκατάσταση της Στάσιμης Καντίνας.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 

1.      Για την υπ΄αριθμ. 196/05-12-2011 αίτηση της οικογένειας Κουκουρούμα, αποφασίζει ομόφωνα  την ενοικίαση  ιδιωτικών οικοπέδων, από το Δήμο Σιθωνίας, για να χρησιμοποιηθούν για πάρκινγκ, ώστε να λυθεί το πρόβλημα  με τα αυτοκίνητα. Όσων αφορά την κατασκευή του τοιχίου, αποφασίστηκε να γίνει πρώτα αυτοψία και να συζητηθεί σε επόμενο συμβούλιο. Για τους κάδους απορριμμάτων αποφασίστηκε να γίνει πρώτα αυτοψία αν μπορεί να βρεθεί κάποια λύση και να συζητηθεί σε επόμενο συμβούλιο.

2.      Για την υπ΄αριθμ. 6/16-01-2012 αίτηση του Σακαλή Διογένη του Νικολάου, αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά, την ενοικίαση της βοσκής του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο «παλιό σφαγείο», για το έτος 2012, διότι θα είναι ελεύθερο για όλους τους κτηνοτρόφους.

3.      Για την υπ΄αριθμ. 10/23-01-2012 αίτηση του Μελίσση Ιωάννη του Στυλιανού, αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 20τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το «Σούπερ Μάρκετ» του Μελίσση Στυλιανού, για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ.

4.      Για την υπ΄αριθμ. 206/05-01-2012 αίτηση του Πριτζάκη Νικολάου του Ερωτόκριτου, αποφασίζει ομόφωνα  να αναβληθεί η συζήτηση για επόμενο συμβούλιο.

5.      Για την υπ΄αριθμ. 203/16-12-2011 αίτηση του Κλαρούμενου Νικολάου του Αθανασίου, δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση, διότι η διαδικασία από την κείμενη νομοθεσία είναι ότι, η αρμοδιότητα του συμβουλίου  της δημοτικής κοινότητας είναι να  προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και όχι να χορηγεί άδεια. Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον αρμόδιο δήμο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2 /2012.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

               Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

                Υπογραφή                                                        Υπογραφές

 

 

               

                                             Ακριβές απόσπασμα

                                                  Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                       

                                          Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg