Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 3/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26-03-2012 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 20:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 268/21-03-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος    

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης Αθανάσιος.

4.Δραγάνης Αλέξανδρος                 

5.Πράτσα Άννα

.

 

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 6/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «Η υπ αριθ 4728/16-03-2012 αίτηση του Τζίτζικα Ιωάννη του Σωκράτη εκπροσώπου της Μ.Ηλιάδου-Κ.Τζιτζίκα-Β.Τριανταφυλλίδου ΟΕ ».

 

Θέμα:1ο

           Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο   (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας την υπ’ αριθ 4728/16-03-2012  αίτηση του Τζιτζίκα Ιωάννη του Σωκράτη εκπροσώπου της Μ. Ηλιάδου-Κ. Τζίτζικα-Β. Τριανταφυλλίδου Ο.Ε., με την οποία ζητάει την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3/2012 προέγκρισης του καταστήματος «Εστιατόριο - Ψαροταβέρνα» στο Π. Κουφό της Αφοι Ηλιάδη Ο.Ε., καθώς και αναγνώσθηκε η από 26-03-2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σιθωνίας .

            Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς την αναβολή του παραπάνω θέματος για επόμενη συνεδρίαση η οποία θα γίνει στις 31-03-2012 και ώρα 11: 00 για να ερευνηθεί η ορθότητα ή μη της προέγκρισης .

 

            Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την από 26-03-2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σιθωνίας και  κατόπιν διαλογικής συζητήσεως

 

Αποφασίζει ομόφωνα

            Την αναβολή του παραπάνω θέματος για τις 31-03-2012 και ώρα 11:00, λόγω ότι πρέπει οι  Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, να ερευνήσουν  για την ορθότητα ή μη της προέγκρισης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

       Ο Πρόεδρος                                                            τα μέλη

       Υπογραφές                                                           Υπογραφή

 

 

                

                                       Ακριβές απόσπασμα

                                            Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                     Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg