Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 3/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

Στη Συκιά και στο πρώην Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26 Mαρτίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 20:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 268/21-03-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                    ουδείς

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης Αθανάσιος

4.Δραγάνης Αλέξανδρος                  

5.Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«αιτήσεις πολιτών ».

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                           Την υπαριθμ. 206/05-01-2012 αίτηση του Πριτζάκη Νικολάου του Ερωτοκρίτου με την οποία ζητάει  την παραχώρηση 50 τμ αιγιαλού και παραλίας στο Καλαμίτσι για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ πλησίον του καταστήματος του Κατσίκη Παναγιώτη όπως και πέρυσι   .

2)                           Την υπαριθμ. 42/02-03-2012 αίτηση της Παρλαμέντα Πλούμως του Δημητρίου  με την οποία ζητάει 10 τμ αιγιαλού και παραλίας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  στο Καλαμίτσι μπροστά στο κατάστημά της

3)                           Την υπαριθμ. 284/26-03-2012  αίτηση της Μοντιάδου Ευδοξίας του Αβέρκιου  με την οποία ζητάει την χορήγηση 4 τμ για εγκατάσταση πάγκου για πώληση βοτάνων-αυγών-οικολογικών προϊόντων στην Τορώνη και μπροστά στο κατάστημα του Χεκίμογλου Αβέρκιου

4)                           Την υπ’ αριθ 35/29-02-2012 αίτηση του Γενίτσαρη Ιορδάνη, ο οποίος ζητάει 3 τμ στην παραλία Τορώνης για ζωγραφική σε σώμα καθώς και πώληση χειροποίητων κοσμημάτων.

5)                           Την υπ’ αριθ 283/23-03-2012 αίτηση του Συνιώρη Ιωάννη του Αναστασίου με την οποία ζητάει την χορήγηση 2 τμ στο Καλαμίτσι και στη θέση μπροστά στο Διδάκη και απέναντι από τον  Μυλωνά για την εγκατάσταση πάγκου για την  πώληση καλαμποκιού.

6)                           Την υπ’ αριθ 290/26-03-2012 αίτηση της Δεληαγγέλου Δήμητρας του Χαράλαμπου με την οποία ζητάει 2τμ στην παραλία Τορώνης καις τη θέση απέναντι από κατάστημα του Φλωρίνη Γεώργιου  για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού  .

7)                           Την υπ’ αριθ 289/26-03-2012 αίτηση του Δριστάρη Εμμανουήλ του Δημοκράτη με την οποία ζητάει 2τμ στην παραλία Τορώνης και στη θέση απέναντι από το Παντοπωλείο του Βοιβόδα για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού  .

8)                           Την από 26-03-2012 αίτηση του Γιοβανούδα Μάριου του Δημητρίου με την οποία ζητάει 50 τμ αιγιαλού και παραλίας στην  Τορώνη για ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων .

9)                           Την από 26-03-2012 αίτηση του Γιοβανούδα Μάριου του Δημητρίου με την οποία ζητάει 40 τμ στην παραλία Τορώνης για εγκατάσταση υπαιθρίων ηλεκτρονικών παιγνίων τύπου Λούνα παρκ.

10)                       Την υπ’ αριθ 41/02-03-2012 αίτηση του Καραγιαννάκη Χρήστου του Ευθυμίου με την οποία ζητάει 70 τμ αιγιαλού και παραλίας  στην Τορώνη για ανάπτυξη ξαπλώστρων-ομπρελών μπροστά στο Ξενοδοχείο του .

11)                       Την υπ’ αριθμ 288/26-03-2012 αίτηση του Ντέμπλα Ιωακείμ του Δημητρίου ο οποίος ζητάει την χορήγηση 38 τμ αιγιαλού και παραλίας  μπροστά από την επιχείρηση του για ανάπτυξη ομπρελών ξαπλώστρων .

12)                       Την υπ’ αριθμ 87/12-03-2012 αίτηση της Διμπιτούζη-Κοτσίδου Αναστασία με την οποία ζητάει την χορήγηση 2τμ για εγκατάσταση πάγκου για την πώληση λουκουμάδων

13)                       Την υπ’ αριθμ 2212/20-02-2012 αίτηση των 1. KLEIBER KATHARINA-BARBARA 2.ALEXANDER MICHALSKI 3.ANITA MICHALSKI  με αντίκλητο τον ΤΖΟΥΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ  με την οποία ζητούν την αποδοχή στην παραχώρηση τμήματος οικοπέδου των ανωτέρω που ήδη έχει γίνει άτυπα προς την Δημοτική Κοινότητα Συκιάς να γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες με συμβολαιογραφικές πράξεις κ.λ.π ώστε να μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια διαφορετικά θα κλείσουν το κομμάτι που παραχώρησαν άτυπα.

14)                       Την υπ’αριθμ.49/05-03-2012 αίτηση του Καζάκα Νικολάου του Στυλιανού ο οποίος ζητάει άδεια για προμήθεια πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης μπροστά στην οικία του για να έχει πρόσβαση με το αυτοκίνητό  του στην οικία του .

15)                       Επιστολή πολιτών του Δήμου Σιθωνίας για να γίνει συντήρηση της κοίτης του χειμάρρου Αγ.Παντελεήμονα και Βαθειά Λαγκάδα.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την υπ’αριθμ. 206/05-01-2012 αίτηση του Πριτζάκη Νικολάου του Ερωτοκρίτου αποφασίζετε ομόφωνα  την παραχώρηση 50 τμ αιγιαλού και παραλίας στο Καλαμίτσι και πλησίον του καταστήματος του Κατσίκη Παναγιώτη για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ   .με την προϋπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων  
 2. Για την υπ’αριθμ. 42/02-03-2012 αίτηση της Παρλαμέντα Πλούμως του Δημητρίου αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση  10 τμ αιγιαλού και παραλίας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  μπροστά στο κατάστημά της .με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων  .
 3. Για την υπαριθμ. 284/26-03-2012  αίτηση της Μοντιάδου Ευδοξίας του Αβέρκιου αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση 4 τμ για εγκατάσταση πάγκου για πώληση βοτάνων-αυγών-οικολογικών προϊόντων στην Τορώνη μπροστά στο κατάστημα του Χεκίμογλου Αβέρκιου
 4. Για την υπ’ αριθ 35/29-02-2012 αίτηση του Γενίτσαρη Ιορδάνη, αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση 2 τμ  στην παραλία Τορώνης για ζωγραφική σε σώμα και όχι στην  πώληση χειροποίητων κοσμημάτων.
 5. Για την υπ’ αριθ 283/23-03-2012 αίτηση του Συνιώρη Ιωάννη του Αναστασίου αποφασίζετε ομοφωνα  την παραχώρηση 2 τμ στο Καλαμίτσι στη θέση μπροστά στον Διδάκη και απέναντι από τον Μυλωνά  για την εγκατάσταση πάγκου για την  πώληση καλαμποκιού
 6. Για την υπ’ αριθ 290/26-03-2012 αίτηση της Δεληαγγέλου Δήμητρας του Χαράλαμπου αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση  2τμ στην παραλία Τορώνης στη θέση απέναντι από το κατάστημα του Φλωρίνη Γεώργιου  για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού
 7. Για την υπ’ αριθ 289/26-03-2012 αίτηση του Δριστάρη Εμμανουήλ του Δημοκράτη αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση  2τμ στην παραλία Τορώνης και στη θέση μπροστά στο Παντοπωλείο του Βοιβόδα  για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού.
 8. Για την από 26-03-2012 αίτηση του Γιοβανούδα Μάριου του Δημητρίου αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση  50 τμ στην παραλία Τορώνης για ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων με την προϋπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων .
 9. Για την από 26-03-2012 αίτηση του Γιοβανούδα Μάριου του Δημητρίου με την οποία ζητάει 40 τμ στην παραλία Τορώνης για εγκατάσταση υπαιθρίων ηλεκτρονικών παιγνίων τύπου Λούνα παρκ με την προϋπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων  και να είναι δίπλα στις ξαπλώστρες.
 10. Για την υπ’ αριθ 41/02-03-2012 αίτηση του Καραγιαννάκη Χρήστου του Ευθυμίου αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση  70 τμ στην Τορώνη και μπροστά στο Ξενοδοχείο του  για ανάπτυξη ξαπλώστρων-ομπρελών με την προϋπόθεση . να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων.
 11. Για την  υπ’ αριθμ 288/26-03-2012 αίτηση του Ντέμπλα Ιωακείμ του Δημητρίου αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση  38 τμ μπροστά στην  επιχείρηση του για ανάπτυξη  ομπρελών ξαπλώστρων με την προϋπόθεση  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων.
 12. Για την υπ’ αριθμ 87/12-03-2012 αίτηση της Διμπιτούζη-Κοτσίδου Αναστασία αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση  2τμ για εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού και όχι λουκουμάδες στο Καλαμίτσι και στη θέση απέναντι από τον Πιτσώνη.
 13. Για την υπ’ αριθμ 2212/20-02-2012 αίτηση των 1. KLEIBER KATHARINA-BARBARA 2.ALEXANDER MICHALSKI 3.ANITA MICHALSKI  με αντίκλητο τον ΤΖΟΥΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ αποφασίζετε ομόφωνα  αποδεχόμαστε το κομμάτι που άφησαν να γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες με συμβολαιογραφικές πράξεις κ.λ.π  ώστε να μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια .
 14. Για την υπ’αριθμ.49/05-03-2012 αίτηση του Καζάκα Νικολάου του Στυλιανού αποφασίζετε ομόφωνα  να γίνει  προμήθεια πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης από τον ίδιο για να τοποθετηθούν  μπροστά στην οικία του και να προωθηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο..
 15. Για την υπ’ αριθ 278/22-03-2012 Επιστολή πολιτών του Δήμου Σιθωνίας αποφασίζετε ομόφωνα  να γίνει συντήρηση της κοίτης του χειμάρρου Αγ.Πανελεήμονα και Βαθειά Λαγκάδα και να προωθηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για άμεση λύση του προβλήματος.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο Πρόεδρος                                                                τα μέλη

           Υπογραφες                                                               Υπογραφή

 

 

                

                                              Ακριβές απόσπασμα

                                                   Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                           Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg