Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 31 Μαρτίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Σάββατο και ώρα 11:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 286/26-03-2012 πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                -----------           

2. Κοντού Ελένη

3. Ανδριανούδης Γεώργιος

3. Δραγάνης Αλέξανδρος

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν  οι ενδιαφερόμενοι με τους δικηγόρους τους .

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 9/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Η υπ’ αριθ 4728/16-03-2012 αίτηση του Τζίτζικα Ιωάννη του Σωκράτη  ».

 

Θέμα: 1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Μετά την υπ αριθ 4728/16-03-2012 αίτηση του Τζίτζικα Ιωάννη του Σωκράτη ως εκπρόσωπο της Μ.Ηλιάδου-Κ.Τζίτζικα-Β.Τριανταφυλλίδου ΟΕ θα πρέπει να επανεξετασθεί η Προέγκριση που δόθηκε στην Αφοι Ηλιάδη ΟΕ διότι σύμφωνα με την αίτηση του ανωτέρω κακώς δόθηκε .

            Έπειτα διάβασε την από 29-03-2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σιθωνίας η οποία αναφέρει ότι το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς οφείλει να ανακαλέσει την υπ’ αριθ 3/2012 προέγκριση άδειας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αφοί Ηλιάδη ΟΕ .

            Σ’ αυτό το σημείο πήρε τον λόγο ο  Δικηγόρος των Αφών Ηλιάδη Ο.Ε. και ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης για μερικές μέρες  ώστε να μπορέσει να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία για την υπόθεση.

            Τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση για αναβολή του θέματος.

            Υπέρ της αναβολής είναι η Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς: 1) Πράτσα Άννα.

            Κατά της αναβολής είναι οι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς: 1) Τζέλιος Αθανάσιος, 2) Κοντού Ελένη, 3) Ανδριανούδης Γεώργιος, 4) Δραγάνης Αλέξανδρος.

            Κατά πλειοψηφία αποφασίζεται η συζήτηση του θέματος.

           

            Ο Δικηγόρος της Μ. Ηλιάδου-Κ Τζίτζικα-Β.Τριανταφυλλίδου ΟΕ ανέφερε ότι δεν αναιρείτε η προηγούμενη μίσθωση συνεχίζει να είναι σε ισχύ, παρόλο που η Χατζηεμμανουήλ Ελένη απεβίωσε και άφησε το κατάστημα στην Ηλιάδη Ελένη .

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την από 29-03-2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σιθωνίας και τα στοιχεία  του φακέλου

 

                                            Αποφασίζει ομόφωνα

 

Την ανάκληση της υπ’ αριθ 3/2012 προέγκρισης του καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της Αφοί Ηλιάδη Ο.Ε. ως Εστιατόριο ψαροταβέρνα στο Π. Κουφό της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, σύμφωνα με την από 29-03-2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σιθωνίας.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

    Ο Πρόεδρος                                                                          τα μέλη

     Υπογραφές                                                                         Υπογραφή 

 

  

 

              

                                             Ακριβές απόσπασμα

                                                  Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                           Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg