Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 5/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

Στη Συκιά και στο πρώην Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 24 Α πριλίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη   και ώρα 21:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 321/20-04-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                    ουδείς

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης Αθανάσιος

4.Δραγάνης Αλέξανδρος                  

5.Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 14/2012

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «αιτήσεις πολιτών ».

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                           Την υπ΄αριθμ. 322/24-04-2012 αίτηση της Στυλιανού Ελένης του Ανδρέα με  την οποία ζητάει  την παραχώρηση 2 τμ στη θέση κάτω από του Βατώνια το κατάστημα για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού   .

2)                           Την υπ΄αριθμ. 323/24-04-2012 αίτηση του Γεράκη Παναγιώτη του Νικολάου ο οποίος ζητάει την χορήγηση 20 τμ μπροστά στο κατάστημά του στην Τριστινικούδα για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες

3)                           Την υπ΄αριθμ. 324/24-04-2012  αίτηση του Φάλκου Δημητρίου του Παναγιώτη ο οποίος ζητάει την χορήγηση 40 τμ αιγιαλό και παραλίας για τις ανάγκες των πελατών του καταστήματός του που βρίσκεται στα <<Πλατάνια>> Συκιάς .

4)                           Την υπ αριθμ 318/19-04-2012 αίτηση του Κατσίκη Παναγιώτη του Αλεξάνδρου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 280 τμ αιγιαλό και παραλίας μπροστά από το κατάστημά του στο Καλαμίτσι Συκιάς για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ξαπλώστρες και ομπρέλες .

5)                           Την υπ αριθμ 325/24-04-2012 αίτηση του Ντέμπλα Ιωακείμ  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση έκτασης πλησίον της παραλίας <<Τρανός_ΑηΓιαννης>> για την δημιουργία πίστας ΜΟΤΟ ΚΡΟΣ.

6)                           Για την υπ αριθ 328/24-04-2012 αίτηση  σχετικά με τον καθορισμό χώρων στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο .

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Ανά αίτηση τα εξής:

  1. Για την υπ΄αριθμ. 322/24-04-2012 αίτηση της Στυλιανού Ελένης του Ανδρέα με  την οποία ζητάει  την παραχώρηση 2 τμ στη θέση κάτω από του Βατώνια το κατάστημα για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά   
  2. Για την υπ΄αριθμ. 323/24-04-2012 αίτηση του Γεράκη Παναγιώτη του Νικολάου ο οποίος ζητάει την χορήγηση 20 τμ μπροστά στο κατάστημά του στην Τριστινικούδα για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

       42/02-03-2012 αίτηση της Παρλαμέντα Πλούμως του Δημητρίου αποφασίζετε ομόφωνα την παραχώρηση  10 τμ αιγιαλού και παραλίας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  μπροστά στο κατάστημά της .με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων  .

  1. Για την υπ΄αριθμ. 324/24-04-2012  αίτηση του Φάλκου Δημητρίου του Παναγιώτη ο οποίος ζητάει την χορήγηση 40 τμ αιγιαλό και παραλίας για τις ανάγκες των πελατών του καταστήματός του που βρίσκεται στα <<Πλατάνια>> Συκιάς αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων  .
  2. Για την υπ αριθμ 318/19-04-2012 αίτηση του Κατσίκη Παναγιώτη του Αλεξάνδρου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 280 τμ αιγιαλό και παραλίας μπροστά από το κατάστημά του στο Καλαμίτσι Συκιάς για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομοφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 
  3. Για την υπ αριθμ 325/24-04-2012 αίτηση του Ντέμπλα Ιωακείμ  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση έκτασης πλησίον της παραλίας <<Τρανός_ΑηΓιαννης>> για την δημιουργία πίστας ΜΟΤΟ ΚΡΟΣ., η συζήτηση της αίτησης αναβάλλεται για το επόμενο Συμβούλιο.
  4. Για την υπ αριθ 328/24-04-2012 αίτηση αποφασίζετε ομόφωνα θετικά να παραμείνουν οι αίθουσες όπως έχει αποφασιστεί από τον πρώην Δήμο Τορώνης

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

    Ο Πρόεδρος                                                                             τα μέλη

    Υπογραφες                                                                            Υπογραφή

 

 

 

                

                                              Ακριβές απόσπασμα

                                                   Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                           Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg