Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 9 Αυγούστου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 147/6.8.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

        

                           ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 142/2012  

 

ΘΕΜΑ: Μετά από αυξημένο τιμολόγιο νερού στο Δ.Δ.Νικήτης η Δημοτική Κοινότητα προτείνει η καταμέτρηση των ρολογιών των υδρομέρτων να γίνεται δυο φορές τον χρόνο μία τέλος Ιουνίου και μία τέλος Δεκεμβρίου καθώς επίσης και την μείωση του παγίου κατά 50%.  

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 1ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι το τιμολόγιο του νερού της Δ.Κ.Νικήτης είναι αυξημένο και προτείνει η καταμέτρηση των ρολογιών των υδρομέτρων να γίνεται δύο φορές τον χρόνο μία τέλος Ιουνίου και μία τέλος Δεκεμβρίου καθώς επίσης και το πάγιο να μειωθεί κατά 50%.

Ο κύριος  Ζαφειρούδης προτείνει ότι πέρα από την μέτρηση του νερού δύο φορές τον χρόνο πρέπει να ληφθούν μέτρα ως προς τους κατοίκους που έχουν γκαζόν και ελιές και ποτίζου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο κύριος  Γιοβανέκος προτείνει η μέτρηση των ρολογιών των υδρομέτρων να γίνεται τρις φορές τον χρόνο.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 
         

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο  συμφωνεί να γίνεται η καταμέτρηση των ρολογιών των υδρομέτρων  3 φορές τον χρόνο καθώς επίσης και το πάγιο του νερού να μειωθεί κατά 50% λόγω του αυξημένου τιμολογίου ύδρευσης στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 142/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 


 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg