Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 9 Αυγούστου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 147/6.8.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

  

                           ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 143/2012  

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου στον παραλιακό της Δ.Κ.Νικήτης από κάμπινγκ Κουρμπέτη μέχρι τον Αγ. Θεόδωρο και με προτεραιότητα όπου είναι εφικτό να γίνει άμεσα καθώς επίσης και κρασπέδωση του παραλιακού δρόμου της Δ.Κ.Νικήτης.    

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 2ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι από το κάμπινγκ Κουρμπέτη  μέχρι τον Αγ  Θεόδωρο υπάρχουν κάτοικοι που έχουν κάνει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με αποτέλεσμα  την στένωση  του παραλιακού δρόμου και κατά συνέπεια την δύσκολη διέλευση των αυτοκινήτων.

Προτείνει να   γίνει   εφαρμογή   του    ρυμοτομικού   σχεδίου    άμεσα   με προτεραιότητα  όπου είναι εφικτό,  με κρασπέδωση.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο  συμφωνεί να γίνει άμεσα, η εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου και να απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις που έχουν γίνει από τους ιδιώτες,  με προτεραιότητα όπου είναι εφικτό η κρασπέδωση με πεζοδρόμιο μήκους 2,50  μέτρα  του παραλιακού δρόμου από το κάμπινγκ Κουρμπέτη μέχρι τον Αγ.Θεόδωρο της Δ.Κ.Νικήτης.

    

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 143/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 


 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 


 

 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg