Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 9 Αυγούστου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 147/6.8.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

  

                                                               ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 6ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 147/2012  

 

ΘΕΜΑ: Οι οφειλές  από Δημοτικά τέλη από τα μαγαζιά που λειτουργούν στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης αλλά και σε όλο το Δ.Δ.Νικήτης θα πρέπει να βεβαιώνονται στο Δημόσιο Ταμείο ή να γίνει διακανονισμός και όσοι δεν συμμορφώνονται να γίνεται κατάσχεση τραπεζοκαθισμάτων ή Λουκότο.  

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 6ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων της παραλίας της Δ.Κ.Νικήτης αλλά και σε   όλο  το   Δ.Δ.Νικήτης   οφείλουν  τα   Δημοτικά  τέλη  παρόλο  των αλλεπάλληλων  προειδοποιήσεων. Προτείνει  λοιπόν  να γίνει διακανονισμός των   οφειλών  ή   να   βεβαιώνονται  στο  Δημόσιο  Ταμείου  και  όσοι  δεν συμμορφώνονται να γίνεται κατάσχεση η να μπαίνει λουκέτο στην επιχείρηση.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο  συμφωνεί να γίνει διακανονισμός των   οφειλών  ή   να    βεβαιώνονται   στο   Δημόσιο   Ταμείου   και   όσοι   δεν συμμορφώνονται να γίνεται κατάσχεση η να μπαίνει λουκέτο στις  επιχειρήσεις της Δ.Κ.Νικήτης.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 147/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)


 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                   ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg