Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 9 Αυγούστου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 147/6.8.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

                                                              ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 8ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 149/2012  

 

ΘΕΜΑ: Κατασκευή και διαμόρφωση τμημάτων πεζοδρομίου εκτός σχεδίου   για   την   εξυπηρέτηση    ξενοδοχείων  και    τουριστικών καταλυμάτων καθώς και την πρόσβαση τουριστών και πεζών της κάθε περιοχής στην Δ.Κ.Νικήτης  

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 8ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι είναι επιτακτική ανάγκη ο Δήμος να προχωρήσει σε κατασκευή και διαμόρφωση τμημάτων πεζοδρομίων εκτός σχεδίου για την εξυπηρέτηση ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και για την εύκολη πρόσβαση των τουριστών και κατοίκων των περιοχών του Δ.Δ.Νικήτης.

Οι κύριοι  Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος και Ζαφειρούδης Αθανάσιος δεν συμφωνούν και ζητάνε  πρώτα να ολοκληρωθούν τα έργα εντός σχεδίου και μετά τα εκτός.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ο Πρόεδρος Τσολίδης Αθανάσιος και οι σύμβουλοι  Γεωργακούδας Λάμπρος και Μητσιάρα  Σόνια συμφωνούν να προχωρήσει ο Δήμος στην κατασκευή και διαμόρφωση τμημάτων πεζοδρομίου εκτός σχεδίου   για   την   εξυπηρέτηση    ξενοδοχείων  και    τουριστικών καταλυμάτων καθώς και την πρόσβαση τουριστών και πεζών της κάθε περιοχής στην Δ.Κ.Νικήτης 

 

Οι σύμβουλοι Ζαφειρούδης Αθανάσιος και Γιοβανέκος Τριάνταφυλλος δεν συμφωνούν με την απόφαση αυτή.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 149/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 


Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 


 

 

   ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg