Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 9 Αυγουστου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8:00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 147 / 6-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος . Μητσιάρα Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

    

                                                       ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:  9/ 2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση του Δεληθανάση Παναγιώτη για κοινοποίηση απόφασης που θα πάρει η Δ.Κ.Νικήτης για τον χώρο που δόθηκε από τον Δεληθανάση  Άγγελου  σε κοινή χρήση επισυνάπτοντας και σχετικό υπόμνημα.

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Ο  παραπάνω αναφερόμενος με την  αριθ.πρωτ.122/14-7-2012  με την οποία ζητάει  κοινοποίηση απόφασης που θα πάρει η Δ.Κ.Νικήτης για τον χώρο που δόθηκε από τον Δεληθανάση  Άγγελου  σε κοινή χρήση επισυνάπτοντας και σχετικό υπόμνημα.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι μετά από την ενημέρωση του κυρ Δημητρού Δημήτριου πολιτικό μηχανικό και αντιδήμαρχο έργων του Δήμου Σιθωνίας συμφωνούν με την ως κάτω αναφορά:

 

 Ο κύριος  Δεληθανάσης έχει αποδώσει σε κοινή χρήση το τμήμα ιδιοκτησίας του με το 11274/6-12-1992 συμβόλαιο.  Η πολεοδόμηση του Αγ. Γεωργίου έγινε με το Ν.Δ.17-7-1923 όπως πολύ σωστά λέει  ο κύριος  Δεληθανάσης  Άγγελος  στην δεύτερη σελίδα   6η παράγραφο του υπομνήματος και επομένως η διαδικασία των αποζημιώσεων γίνεται  με πράξη τακτοποίησης. Το ποιος θα κάνει την πράξη, ο  Δήμος ή ο ιδιώτης αυτό δεν προκύπτει από πουθενά αλλά σε καμιά περίπτωση ο κύριος  Δεληθανάσης Άγγελος δεν χάνει ποτέ το δικαίωμα  αυτό.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 151/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                    ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg