Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 9 Αυγουστου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8:00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 147 / 6-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος . Μητσιάρα Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

                                                             ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:  9/ 3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 152/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση του Φραγκίδη  Δημητρίου. 

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Ο  παραπάνω αναφερόμενος καθώς οι ιδιοκτήτες του συγκροτήματος κατοικιών Καραμάνου ( όπισθεν HOTEL XENIOS) με την  αριθ.πρωτ.124 / 26-7-2012 με την οποία ζητάει  να του επιτραπεί να περιποιηθεί τον κοινόχρηστο χώρο ο οποίος βρίσκεται στο πρώην  οικόπεδο Δεληθανάση  Άγγελου συνέχεια του οικοπέδου Ψηλογιώργη στο Ο.Τ.66 στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης.

Συγκεκριμένα επιθυμούν με δικά τους έξοδα να καθαρίσουν τον χώρο και να τον καλύψουν με γκαζόν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ.Κ.Νικήτης ώστε να μετατραπεί σε καθαρό και ευχάριστο χώρο.  

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί σύμβουλοι συμφωνούν,  η κατασκευή και διαμόρφωση  του πάρκου πίσω από το ξενοδοχείο (HOTEL XENIOS ZEYS) που δόθηκε από τον κύριο  Δεληθανάση Άγγελο σε κοινή χρήση  να γίνει  από τον Δήμο Σιθωνίας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 152/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 


Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 


 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg