Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2012 Εκτύπωση
 

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/ 24-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

                      

                           ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 11ο /1  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 163/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση των κατοίκων της περιοχής «Κάμπος» της Δ.Κ.Νικήτης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

   

Ο   Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος 

 

Οι παραπάνω κάτοικοι  της περιοχής «Κάμπος» της Δ.Κ.Νικήτης με την αριθ.πρωτ 162/24-9-2012 αίτηση αναφέρουν:

 

Όντας  κάτοικοι της περιοχής «Κάμπος» της Δ.Κ.Νικήτης αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία χρίζουν άμεση επίλυσης των δυσκολιών που προκαλούν  καθημερινά.

       Κατ’ αρχήν   μεταξύ των οικιών του Γεωργίου Τσακή και της Λεμονιάς Βρασταμινού μετά την λειτουργία του τσίρκου και κυρίως μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις έχει δημιουργηθεί έλος το οποίο αφενός μεν μυρίζει λόγω των βρόμικων νερών από το τσίρκο, και αφετέρου δε είναι εστία πολλαπλασιασμού κουνουπιών. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλη την περιοχή μας έχουν αυξηθεί το τελευταίο διαστημά τα κουνούπια, σε μεγαλύτερο βαθμό ακόμη και από το καλοκαίρι.

       Στην απέναντι πλευρά και μεταξύ των οικιών του Ιωάννη Μουστάκα και του Γεωργίου Κασσανδρινού , υπάρχει κατηφορικός χωματόδρομος περίπου 20 μέτρων . Σε κάθε νεροποντή από το 2003 που έγινε η κρασπέδωση του κεντρικού δρόμου τα όμβρια ύδατα πλημμυρίζουν τα παρακείμενα σπίτια ενώ ο χωμάτινος αυτός δρόμος καταστρέφεται με αποτέλεσμα να μην μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητα.

 

Κάθε φορά βέβαια επεμβαίνει μηχάνημα του δήμου προκειμένου να επιδιορθώσει τις ζημιές, αλλά αυτό δεν επιλύει οριστικά το πρόβλημα. Αυτό θα  είχε ήδη λυθεί αν στην κορυφή του συγκεκριμένου δρόμου υπήρχε μεταλλική σκάρα, προκειμένου τα όμβρια να οδηγούνται μέσω αγωγού στο ρέμα που είναι 80 μέτρα από το συγκεκριμένο σημείο.

Ο δρόμος για τον οποίο αναφερθήκαμε  προηγουμένως, είναι ο μοναδικός χωμάτινος κάθετος άξονας από την «Κασταμονίτη» μέχρι την «Λιθηρή» που συνδέει τον κεντρικό δρόμο με την παραλία. Καθημερινά κινούμαστε όλοι οι περίοικοι με τα οχήματά μας, ενώ το καλοκαίρι ο φόρτος των αυτοκινήτων αυξάνεται γεωμετρικά, διότι  στο τελευταίο κομμάτι του δρόμου, έχουν οικοδομηθεί  συγκροτήματα πλέον των 70 κατοικιών. Επιπροσθέτως  η καλοκαιρινή ανομβρία δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα γεμίζοντας σκόνη τα σπίτια που βρίσκονται δίπλα στο δρόμο. Κάτοικοι αναγκάστηκαν να βάλουν αυτοσχέδιες πινακίδες μέσα στο δρόμο, ή να κατασκευάσουν εμπόδια με χώμα ή άλλα υλικά, προκειμένου να μην τρέχουν οι περαστικοί. Μάταια βέβαια, αφού οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται το λόγω για τον οποίο τοποθετήθηκαν, προπηλακίζοντας μάλιστα τους περίοικους.

       Μετά από όλα τα παραπάνω επιθυμώντας να μην ζούμε ως δημότες δεύτερης κατηγορίας, αν και μόνιμοι κάτοικοι Νικήτης παρακαλούμε:

 

Α) Να  διευθετηθεί  το έλος που έχει δημιουργηθεί.

 

Β) Να  κατασκευαστεί αγωγός που θα μεταφέρει τα όμβρια ύδατα στο παρακείμενο ρέμα.

 

Γ) Να ασφαλτοστρωθεί ο κάθετος άξονας που οδηγεί στην θάλασσα.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  ως προς το :

Α)   συμφωνούν να διευθετηθούν τα  λιμνάζοντα όμβρια που δημιουργούν   έλος για την αποφυγή των κουνουπιών

 

Β)  Για την κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει τα όμβρια ύδατα του δρόμου στο παρακείμενο ρέμα θα γίνει συνεννόηση με τον εργολάβο κύριο  Σαμαρά.

 

Γ)  Ο Δήμος αδύνατη προς το παρόν να υλοποιήσει την ασφαλτόστρωση του καθέτου άξονα που οδηγεί στην θάλασσα αλλά υπόσχεται να προβεί στην επίστρωση ειδικού χώματος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 163/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 


Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                               ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg