Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2012 Εκτύπωση
 

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/24.9.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

                                                             ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 4ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168/2012  

 

ΘΕΜΑ: Παράνομες καταλήψεις Δημοτικών χώρων από ιδιώτες στο παλιό χωριό ( ξυλογέφυρα και χοροστάσι) της   Δ,Κ,Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 4ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι κάνοντας μία βόλτα στο παλιό χωριό και συγκεκριμένα στην περιοχή χοροστάσι είδε ότι υπάρχουν καταλήψεις από τους γύρω οικοπεδούχους. Καθώς  και την παλιά αγορά, στην ξυλογέφυρα που δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση των κατοίκων τοποθετήθηκαν τραπεζοκαθίσματα. Έχει είδη  ενημερώσει τον Δήμαρχο και σκοπεύει τις επισκεφτεί τις περιοχές και με τον αντιδήμαρχο έργων  κύριο Δημητρό Δημήτριο.

Ο κύριος Ζαφειρούδης αναφέρει ότι πρέπει  να πάψουν οι καταλήψιες που γίνονται εις βάρος του Δήμου.

Ο κύριος  Γεωργακούδας Λάμπρος τονίζει ότι η ξυλογέφυρα θα πρέπει να μείνει όπως είναι και να απομακρυνθούν τα τραπεζοκαθίσματα.       

Ο πρόεδρος τονίζει ότι η γέφυρα θα γίνει με μελέτη του Δήμου.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .


                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί να απομακρυνθούν όλες οι παράνομες καταλήψεις Δημοτικών χώρων από ιδιώτες στο παλιό χωριό (χοροστάσι ξυλογέφυρα) της Δ.Κ.Νικήτης

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 168/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

                                              (Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 


Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg