Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2012 Εκτύπωση
 

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/24.9.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

                                                                ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 5ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 169/2012  

 

ΘΕΜΑ: Κατασκευή  τσιμεντένιων βάσεων για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο  Πρόεδρος   εισηγούμενος το 5ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης προτείνει να γίνουν τσιμεντένιες βάσεις και πάνω σε αυτές να τοποθετηθούν οι κάδοι απορριμμάτων.

Ο κύριος Ζαφειρούδης  Αθανάσιος δεν συμφωνεί να κατασκευαστούν οι βάσεις εις βάρος του δρόμου.

Ο πρόεδρος τονίζει ότι οι βάσεις θα κατασκευαστούν σε σημεία τα οποία δεν ενοχλούν και όπου είναι εφικτό.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

 

 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί να κατασκευαστούν τσιμεντένιες βάσεις  για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε σημεία όπου είναι εφικτό στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 169/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                                    (Υπογραφή)                                                 (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                        ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg