Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2012 Εκτύπωση
 

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/24.9.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

                       

                                                                  ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 7ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 171/2012  

 

ΘΕΜΑ: Άμεση επισκευή του τρακτέρ του Δήμου για να χρησιμοποιήσουμε το τρακτέρ καθώς και το κόσκινο για την καθαριότητα των ακτών της Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο  Πρόεδρος   εισηγούμενος το 7ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι οι παραλίες της Δ.Κ.Νικήτης αποτελούν κόσμημα για τον Δήμο. Τονίζει ότι έχουμε ευθύνη να κρατήσουμε τις ακτές καθαρές γιατί είναι πόλος έλξης για τους επισκέπτες και συνεχίζει ότι αποβλέπουμε στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μέσα από την βαρά  βιομηχανία, όπως αποκαλείται ο τουρισμός. Προτείνει  ο Δήμος  να προχωρήσει άμεσα στην επισκευή του τρακτέρ

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος στην    επισκευή του τρακτέρ του Δήμου για να χρησιμοποιήσουμε το τρακτέρ καθώς και το κόσκινο για την καθαριότητα των ακτών της Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 170/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

      (Υπογραφή)                                                             (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 


 

                                                  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg