Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2012 Εκτύπωση
 

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/ 24-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

                                                           ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 11ο /10

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 182/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση  του Στούμπου Άγγελου για ασφαλτόστρωση Δημοτικού χώρου στο 31ο χιλ. Μουδανιών Νικήτης στην περιοχή Ασκαμιά της Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος 

 

Ο κύριος Στούμπος Άγγελος με την αριθ.πρωτ.150/21-8-2012 αίτησή του ζητάει να γίνει ασφαλτόστρωση 50μ Δημοτικού δρόμου στο 31ο Μουδανιών Νικήτης περιοχή Ασκαμιά από την πάνω πλευρά του δρόμου καθώς και ο φωτισμός του Δημοτικού δρόμου διότι στη διασταύρωση δεν υπάρχει ούτε από την μία ούτε από την άλλη πλευρά  φως. Ακόμη εδώ και τρία και περισσότερα χρόνια κάνω αιτήσεις εκτός από τα παραπάνω και για έναν καθρέφτη και δύο ταμπέλες ότι περνάνε πεζοί.

 

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

 


                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να γίνει η ασφαλτόστρωση 50μ Δημοτικού δρόμου στο 31ο Μουδανιών Νικήτης στην  περιοχή Ασκαμιά από την πάνω πλευρά του δρόμου με   έξοδα του κυρίου Στούμπου Άγγελου στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 182/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

     (Υπογραφή)                                                     (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg