Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2012 Εκτύπωση
 

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

      

                                                            ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 183/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αγορά ακινήτου  στην θέση Ξηροπηγαδο για αμαξοστάσιο για τα αυτοκίνητα του Δήμου Σιθωνίας στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο  Πρόεδρος   εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι είναι αναγκαία η αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας :Ρίσκου Δήμητρας συζ. Νικολάου και Δέα  Άννας συζύγου Δημητρίου, εμβαδού 5.372,58 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση ( ξηροπήγαδου) Δ.Κ.Νικήτης. Επειδή το παραπάνω ακίνητο είναι το μοναδικό κατάλληλο λόγω μεγέθους και θέσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία αμαξοστασίου, για τα αυτοκίνητα του Δήμου Σιθωνίας, και προτείνει την απευθείας αγορά του παραπάνω ακινήτου. 

 

 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                    

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  εισηγούνται στο  Δημοτικό Συμβούλιο, την απευθείας αγορά του ακινήτου ιδιοκτησίας Ρίσκου Δήμητρας συζ. Νικολάου και Δέα  Άννας συζύγου Δημητρίου, εμβαδού 5.372,58 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση    ( ξηροπήγαδου)  Δ.Κ.Νικήτης ως το μοναδικό  κατάλληλο λόγω μεγέθους και θέσης, για την δημιουργία αμαξοστασίου, για τα αυτοκίνητα του Δήμου Σιθωνίας

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 183/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                               (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg