Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2012 Εκτύπωση
 

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

                

                                                           ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 186/2012  

 

ΘΕΜΑ:  Αφαίρεση κυκλοφοριακών πινακίδων στο δεύτερο παράλληλο της Δ.Κ.Νικήτης από Αλέκο Καλαϊτζή μέχρι Οικονόμου Τριαντάφυλλου για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του Λιμανιού και οι απαγορευτικές πινακίδες θα μπουν από την πλευρά του Οικονόμου Τριαντάφυλλου στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 1ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την εφαρμογή των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που προχώρησε  ο Δήμος  ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία της Δ.Κ.Νικήτης δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Οι κυκλοφοριακές πινακίδες από τον δεύτερο παράλληλο από τον παραλιακό δρόμο , από οικία Αλέκο Καλαϊτζή μέχρι Οικονόμου Τριαντάφυλλου πρέπει να αφαιρεθούν για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του Λιμανιού και οι απαγορευτικές πινακίδες να μπουν από την πλευρά της οικίας του Οικονόμου Τριαντάφυλλου. 

 

  Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  συμφωνούν να αφαιρεθούν οι κυκλοφοριακές πινακίδες του δεύτερου παράλληλου από τον παραλιακό δρόμο, από οικία Αλέκο Καλαϊτζή μέχρι Οικονόμου Τριαντάφυλλου για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του Λιμανιού και οι απαγορευτικές πινακίδες θα μπουν από την πλευρά της οικίας του Οικονόμου Τριαντάφυλλου στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 186/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

     (Υπογραφή)                                                   (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg