Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2012 Εκτύπωση
 

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

                    

                                                             ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 188/2012  

 

ΘΕΜΑ: Ανεύρεση χώρου για κοιμητήρια στην θέση Λακόμματος της Δ.Κ.Νικήτης

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 3ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στην θέση Λακόμματα υπάρχουν οικόπεδα που είναι προς πώληση. Ο Δήμος  προτίθεται να προβεί στην ανεύρεση οικοπέδου για την δημιουργία κοιμητηρίου, και συνεχίζει ότι η περιοχή αυτή είναι η ποιο κατάλληλη γιατί είναι κοντά στον οικισμό περνάει δρόμος και  υπάρχει χώρος για να μπορεί να γίνει ένα οργανωμένο κοιμητήριο. 

 

 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .


                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  συμφωνούν, ο Δήμος να προβεί στην ανεύρεση οικοπέδων  στην θέση Λακόμματα  για να δημιουργήσει κοιμητήριο με πάρκινγκ αίθουσα μνημοσυνών κλπ.στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 188/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

       (Υπογραφή)                                               (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg