Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2012 Εκτύπωση
 

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

        

                                                                ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 7ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 192/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αγορά οικοπέδου στην Δ.Κ.Νικήτης (στις αθλητικές εγκαταστάσεις).

   

Ο    Πρόεδρος   εισηγούμενος το 7ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι

 Στην περιοχή Ο.Τ1 του ρυμοτομικού σχεδίου παραλίας της Νικήτης  Τομέας 1 υπάρχει οικόπεδο εμβαδού 199,85 τ.μ. ιδιοκτησίας Αθανασίου Κουρμπέτη του Χρήστου, το οπόίο πρέπει ο Δήμος να αγοράσει απευθείας, διότι είναι το μοναδικό ακίνητο το οποίο πλήρη τις προϋποθέσεις για την άμεση πρόσβαση (βρίσκεται ανάμεσα σε ιδιοκτησία του Δήμου) στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης( γήπεδο ποδοσφέρου).

Για τον λόγο αυτό εισηγούμαι την απευθείας αγορά του παραπάνω αναφερόμενου ακινήτου.

 

 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν,  την  απευθείας αγορά του ακινήτου στην περιοχή Ο.Τ.1 του ρυμοτομικού σχεδίου παραλίας Νικήτης Τομέας Α1 εμβαδού 199,85 τ.μ. ιδιοκτησίας Αθανασίου Κουρμπέτη του Χρήστου διότι είναι το μοναδικό κατάλληλο για την άμεση πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης ( γήπεδο ποδοσφαίρου).

    

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 192/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                               (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 


 

 

                                                 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg